Meny

Götene kyrka

Götene kyrka räknas till en av Sveriges äldsta kyrkor

Kyrkan är öppen dagligen kl 08-20 under april-september

För att boka dop, vigsel, gruppbesök eller guidning ring pastorsexp. tel. 0511-28500

__________________________________________________________________________

Götene kyrka räknas till en av Sveriges äldsta kyrkor

Götene kyrka har till det yttre fått behålla sin ursprungliga form. En stock vid takresningen över koret har daterats med C-14 metoden till år 1125. Kyrkan fanns och omnämns i Äldre Västgötalagen på 1200-talet "in Chyndahaeredhy", dvs i Kinne härad.
Sakristian och vapenhuset har troligen byggts till under senmedeltiden.
Kyrkan har från början haft öppna takstolar och senare platt trätak. På 1400-talet slogs valven sedan man byggt på långhuset ytterligare några skift. 

Bild: S Berglund

Kormålningarna är från 1400-talet och rikt illustrerade med bl.a. passionshiorien. I triumfbågen skildras skapelsehistorien. Det unika med kormålningarna är att Gud Fader är avbildad på tre ställen.

Bild: S Berglund

Altarskåpet är från 1400-talet och består av ett mittparti och två flygeldörrar. I mitten står Kristus som den uppståndne Frälsaren med den korsprydda segerfanan i vänster hand och den högra höjd i en välsignande gest. Han är omgiven av ett kvinnligt helgon och elva apostlar.

Altaret är murat på samma sätt som kyrkmurarna. Det har en unik relikgömma som sägs innehålla ett av Sankta Helenas fingerben, vilket förvaras i ett litet skrin.

Sankta Helena (eller Elin som hon också kallas) var Västergötlands mest firade helgon under medeltiden. Helena var en rik och mäktig änka som levde i trakten av Götene och Skövde på 1100-talet. Hon var djupt religiös och ägnade sig åt de fattiga och höll sitt hus öppet för resande. Enligt legenden blev hon dödad på väg till invigningen av Götene kyrka.

2013 påbörjades ett projekt mellan Götene församling och Götene kommun för att lyfta fram Sankta Helena - helgonet, kvinnan och historien. Resultatet kan du läsa här 

Predikstolen har så kallade pergamentmotiv, en sengotisk dekoration som liknar pergamentrullar. Den ärav medeltida konstruktion, men är tillverkad först under Vasatiden. Formen är gotisk.

Bild: S Berglund

Dopfunten är från 1100-talet och stått på ungefär samma plats hela tiden. Den har en rak cylinder indelad i 16 fält dekorerade med flätornament och med stavkors. Dopfunten vilar på ett märkligt postament bestående av två tjocka rundstavar med tvärband, liknande vidjor lindade runt ett laggkärl.
Dopfatet i mässing är skänkt av kyrkobröderna 1965.

Götene kyrkas brudkrona, anno 1952 Bild: S Berglund

___________________________________________

The church of Götene / Die Kirche von Götene 

The church of Götene is one of the oldest churches, which has preserved its original  exterior style inspired from England. The tall straight-ended chancel was built during the 1140´s and the nave around the year 1170. The new bell tower, with three bells, stands west of the church.     The paintings on the walls and the roof depict among others the Passion with 15 motifs. The altar has a shrine with Saint Helena´s finger bone (the patron Saint of the church). The altar screen in three parts was made in the 15th century. The sculpture of the Madonna with the child in the north window is from the 15th century. The large sculpture of Christ in the chancel from the 12th century has probably been a crucifix of triumph. The font in cylindrical English style was carved in sandstone in the 12th century. The church has a beautifully well-made chalice with a paten from the 14th century. The church got its present exterior and interior in 1963-66 and also a new organ with 20 stops.

________________________________________________________________________

Die Kirche von Götene ist eine der ältesten Kirchen, die äußerlich ihren englischen inspirierten Stil bewahrt hat. Der hohe gerade abgeschlossene Chor wurde rund 1140 und das Langhaus rund 1170 gebaut. Ein neuer Glockenturm, mit drei Glocken, steht westlich von der Kirche.   Die Malereien an den Wänden und der Decke stellen u.a. die Passion mit 15 Motiven dar. Der Altar hat ein Reliquiar mit dem Fingerbein von St. Helena ( die Schutzheilige von der Kirche). Der Flügelaltar und die Madonnenskulptur mit dem Kind stammen aus dem 15. Jahrhundert. Die grosse Skulptur von Christus im Chor aus dem 12. Jh. ist wahrscheinlich ein Triumphkruzifix gewesen. Der Taufstein in zylindrischem englischem Stil wurde im Sandstein im 12. Jh. gehauen. Die Kirche hat einen schönen gut gearbeiteten Kelch mit Patene aus dem 14. Jahrhundert. Die Kirche bekam ihre gegenwärtige Exterieur und Interieur und auch eine Orgel mit 20 Stimmen 1963 - 1966.