Vision för kommunikationen

Svenska kyrkans vision kommer till uttryck i alla församlingsinstruktioners visioner och kommunikationens uppdrag är att bidra till dem.

För att kommunikationen ska fungera så bra som möjligt finns en kommunikationsvision för Svenska kyrkans nationella nivå. Stift och församlingar är välkomna att använda den. Kommunikationsvisionen är en del av kommunikationsplattformen som består av tre centrala komponenter:

Kommunikationsvisionen: En kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra. 
Mötet med människor är det centrala för all kommunikation.

Svenska kyrkans kärnvärden: närvaro, öppenhet och hopp.
Syftet med kommunikationsplattformen är att göra församlingar och pastorat synliga för människor. Genom att lyfta ämnen som är angelägna för människor blir det lättare att nå in i deras hjärtan och nå ut som kyrka. Kyrkokansliet har studerat vad det är som gör att människor instämmer i kommunikationsvisionen och där har fyra attribut kommit fram:

  • att Svenska kyrkan sätter ord på det som är viktigt för mig
  • att Svenska kyrkan finns till vid viktiga livshändelser
  • att Svenska kyrkan hjälper till att förbättra människors liv
  • att Svenska kyrkans fyller en viktig roll i samhället​

Att Svenska kyrkan sätter ord på det som är viktigt för mig är det allra starkaste påståendet.

För att veta om er kommunikation speglar Svenska kyrkan kan attributen användas som en kvalitetssäkring för att undersöka om kommunikationen väcker rätt känslor. Ytterligare ett sätt att kvalitetssäkra kommunikationen är att se till att den präglas av kärnvärdena: närvaro, öppenhet och hopp.

För att stärka er synlighet är det viktigt vara tydlig med att det är Svenska kyrkan som kommunicerar. En vägledning för att nå dit finns i kommunikationsplattformen och kommunikationskonceptet. De finns som styrdokument på intranätet: https://internwww.svenskakyrkan.se/kommunikation/​

Använder ni den nationella kommunikationsvisionen eller har ni en egen?

- Vad har er församling/ert pastorat för vision och mål i församlingsinstruktionen?
- Hur bidrar er kommunikation er församlings/ert pastorats vision och mål?