Villkor för KUB

En förutsättning för att bidrag skall utgå till en kyrka, som är skyddad enligt 4 kap. Kulturmiljölagen, är att länsstyrelsen har godkänt de avsedda åtgärderna. Tillstånd bör föreligga innan ansökan om bidrag sker. Alla kyrkor uppförda före år 1940 och ett antal särskilt utvalda kyrkor uppförda därefter är skyddade enligt kulturmiljölagen.

Sedvanliga underhållsarbeten eller brådskande reparationsåtgärder får enligt 4 kap. 5 § Kulturmiljölagen, utföras utan tillstånd. Sådana åtgärder skall enligt bestämmelserna i samma paragraf utföras med material och metoder som är lämpliga med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värde. En förutsättning för att bidrag skall utgå för underhålls- och reparationsåtgärder på en skyddad kyrka är att åtgärdens lämplighet har prövats av länsstyrelsen. Innan en ansökan om bidrag till sådana åtgärder inges skall därför länsstyrelsen ha beretts tillfälle att granska en av kompetent fackman utförd arbetsbeskrivning.

Andra bidrag

Den sammanlagda summan av olika bidrag (KUB, KUB tillsammans med främst KAE) får inte överstiga 100 procent av totalkostnaden. Församling/pastorat förutsätts meddela stiftsstyrelsen om bidrag i någon form beviljats för samma åtgärd som församlingen/pastoratet söker kyrkounderhållsbidrag till för underhållsarbeten på kyrkobyggnad för.

Bidragets storlek

Då stiftsbidraget till kyrkounderhåll ges inom ramen för utjämningssystemet tar stiftsstyrelsen i sitt beslut om fördelning av bidragsmedel hänsyn till den sökandes ekonomiska ställning: Detta sker enligt principförslag till nyckeltalsmodell som framtagits av kyrkokansliet och som bygger på av SCB bearbetad statistik för församlingarnas/pastoratens bokslut 2 år innan bidragsår.

I modellen studeras vissa nyckeltal

 • Disponibelt kapital i kr per kyrkotillhörig och kyrka. Med detta avses församlingens/pastoratets rörelsekapital (omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder) plus långfristiga värdepappersinnehav(marknadsvärde), minus långfristiga skulder och utslaget per kyrka.
 • Disponibelt kapital per månader kyrkoavgift. Med detta avses det antal månader som församlingens/pastoratets disponibla kapital skulle räcka utan någon intäkt från kyrkoavgiften.
 • Kyrkoavgiftssats i % för året före bidragsår
 • Antal tillhöriga per kyrka
 • Ekonomisk utjämning/tillhörig. Med ekonomisk utjämning avses här summan av inkomstutjämning, kostnadsutjämning och allmän utjämningsavgift som finns med i den årliga redovisningsräkningen över kyrkoavgift och ekonomisk utjämning som församlingen/pastoratet får från kyrkostyrelsen

Varje nyckeltal ovan viktas sedan samman enligt ett viktnings- och poängsystem och kan som mest ge tjugo poäng, med undantag för nyckeltalet ekonomisk utjämning per tillhörig som tillmäts en lägre vikt och ger som mest tio poäng. Utifrån den sammanlagda summan poäng som församlingen/pastoratet får från nyckeltalen ges en beräknad bidragsprocent. Procentsatsen representerar en andel av en planerad kostnad på underhållsåtgärd på en kyrka, efter vilken kyrkounderhållsbidrag föreslås finansiera kostnaden. Listan är uppbyggd så att ju lägre totalpoäng nyckeltalen ger, desto sämre ekonomiska förutsättningar anses församlingen/pastoratet ha vilket leder till desto högre bidragsprocent.

Stiftsstyrelsen sammanväger den sökandes sammanlagda bidrag det vill säga att med rekommenderad bidrags-% menas här den sammanlagda bidrags-% av KUB, KAE och KUB som erhålls för varje underhållsåtgärd.

Observera att det beslut om bidrag som fattats baseras på angivna bidragsberättigade arbeten. Om sökande församling/pastorat väljer att utföra arbeten i mindre omfattning och kostnaderna därmed blir lägre reduceras bidraget i motsvarande omfattning.

Antikvarisk medverkan

Antikvarisk medverkan innebär att en antikvarisk expert följer ett projekt kontinuerligt och dokumenterar arbetet före, under och efter slutförandet. Vanligt förekommande uppgifter är att:

 • Bistå församlingen/pastoratet med antikvarisk rådgivning
 • Delta i byggmöten och besiktningar
 • Lämna detaljanvisningar, till exempel val av kulör vid ommålning av en fasad
 • Dokumentera vad som kommer fram under arbetet gällande material, ytskikt och annat som är av byggnadshistorisk betydelse
 • Uppmärksamma avvikelser från stiftsstyrelsens beslut om kyrkoantikvarisk ersättning eller länsstyrelsens beslut om tillstånd, och vid behov ta kontakt med stiftskansliet/länsstyrelsen för samråd
 • Sammanställa en antikvarisk rapport och slutintyg efter slutfört arbete ​

Kostnad för antikvarisk medverkan är ersättningsberättigad och kan ingå i ansökan.