Vad är det för skillnad mellan kyrkoråd och församlingsråd?

Det finns förstås många sätt att beskriva skillnaden mellan ett kyrkoråd och ett församlingsråd.

Ett sätt att kortfattat försöka teckna skillnaderna är följande tre punkter:

  1. Kyrkorådet har det övergripande ansvaret för hela pastoratet - församlingsrådet har ansvar att engagera sig i det lokala och konkreta arbetet för den grundläggande uppgiften (gudstjänst, undervisning, diakoni och mission).
  2. Kyrkorådet har ansvar för hela pastoratets verksamhet - församlingsrådet har ansvar för livet i den lokala församlingen.
  3. Kyrkorådet har ansvar för förvaltning, ekonomi, personal, fastigheter och begravningsverksamhet – församlingsrådet ska utifrån lokal kunskap om den egna församlingens förutsättningar bidra till att församlingsgemenskapen utvecklas och fördjupas.

Församlingsrådet sett ur olika perspektiv

Kommunikation och förtroendefullt samarbete är huvudord när det gäller relationen mellan församlingsråd och kyrkoråd respektive medarbetare av olika slag. Följande perspektiv kan anläggas för att ytterligare förtydliga församlingsrådets uppdrag:

Kyrkorådets
Ett församlingsråd är inte underordnat kyrkorådet även om kyrkorådet kan delegera uppgifter till församlingsrådet. Båda sorternas råd är valda av pastoratets högsta beslutande organ – kyrkofullmäktige. Kyrkorådet har sina ansvarsområden och församlingsrådet sina, men för att båda ska fungera väl i sina respektive uppgifter krävs det tydliga kopplingar råden emellan. Kyrkoordningen anger att antal sådana kopplingar, men det ersätter inte behovet av att kyrkorådet i varje pastorat själva tänker igenom hur det vill strukturera kommunikation, arbetsordning och gemensamma mötesplatser.

Kyrkoherdens
Kyrkoherden har ett långtgående ansvar för att församlingsrådet ska ha utrymme och insyn för att kunna utföra sina uppgifter enligt kyrkoordningen, framför allt när det gäller församlingens gudstjänstliv. Samråd och gemensam syn på gudstjänstutvecklingen är mycket viktiga delar för att detta samarbeta ska kunna fungera.

Den ideella medarbetarens
Församlingsrådet kan tillsammans med de anställda medarbetarna ge dig som ideell medarbetare utrymme och möjlighet att engagera dig i en verksamhet som du brinner för. Om det finns ett gott samarbete och en god kommunikation kan du och andra ideella krafter utföra eller medverka vid församlingsarrangemang som annars inte skulle kunna bli verklighet.

Den anställda medarbetarens
Församlingsrådet kan vara din bästa samarbetspartner i ditt arbete. Det är inte vare sig din arbetsgivare eller arbetsledare, men församlingsrådet med sin lokala förankring och kännedom kan hjälpa dig att utforma din verksamhet på ett sätt som har goda förutsättningar för att lyckas. Ett församlingsråd består av ett antal mycket engagerade människor som vill ta ansvar för just den församling som du är anställd för att tjäna.

Prästens i församlingsrådet
Relationen mellan kyrkoherde och kyrkoråd är tydligt reglerad i kyrkoordningen. Relationen mellan den präst som är ledamot i ett församlingsråd och resten av församlingsrådet är inte reglerat i lika hög grad, men för att den ska fungera krävs ett stort mått av gemensam målbild, kommunikation och informationsdelande. Församlingsrådet är inte i prästens hand, det står på egna ben, men prästen är inte heller församlingsrådets tjänsteman som enbart har som uppgift att effektuera dess beslut.​