Utjämningssystemet

Ett nytt utjämningssystem kommer också att införas i syfte att utjämna de ekonomiska förutsättningarna.

Ett nytt utjämningssystem kommer också att införas i syfte att utjämna de ekonomiska förutsättningarna, så att alla församlingar får bättre ekonomiska möjligheter att fullgöra sin grundläggande uppgift och ta ansvar för sina kyrkobyggnader. Det reviderade utjämningssystemet kommer att införas successivt åren 2018–2021.

Kostnadsutjämning för församlingar och pastorat förändras

Beräkningen av avgifter och bidrag i utjämningssystemet förenklas. Kostnadsutjämningen utökas med två nya komponenter, dels en som avser andel barn bland befolkningen och dels en som avser särskilda, strukturellt betingade kostnader för särskilda behov av diakonala insatser. Ett förändrat glesbygdsbidrag återinförs också i systemet. Kostnadsutjämningskonstanten som finns i nuvarande system avskaffas.

Kyrkounderhållsavgift – ny komponent

Kostnaden för de överlåtna byggnaderna, det vill säga de som ägs gemensamt, delas solidariskt av Svenska kyrkan. I takt med att vissa kyrkobyggnader överlåts till trossamfundet (se delprojekt Överlåtande av byggnader) får därför alla församlingar och pastorat så småningom betala en kyrkounderhållsavgift för att finansiera förvaltning av de överlåtna kyrkobyggnaderna. Respektive stift ska förvalta överlåtna kyrkobyggnader.

Kyrkounderhållsbidrag – ny komponent

Ett nytt kyrkounderhållsbidrag (KUB) om sammanlagt 100 miljoner kronor införs, som stiftet enligt ny bestämmelse i kyrkoordningen ska använda till underhållsåtgärder på församlingarnas kyrkobyggnader. KUB ingår i utjämningssystemet och får därmed användas till underhåll av alla kyrkobyggnader som ägs av Svenska kyrkan. Bidraget kan även användas till att stödja egeninsatsen i samband med underhåll av skyddade kyrkobyggnader som beviljats kyrkoantikvarisk ersättning (KAE). Till skillnad från KAE får KUB enbart användas till underhåll av kyrkobyggnader, således exempelvis inte underhåll av kyrkliga inventarier.