Upprättande och undertecknande

Årsredovisningen är en ekonomisk beskrivning över det gångna året. Den ska upprättas och undertecknas av kyrkorådet senast den 30 april. Det är viktigt att rätt personer skriver under årsredovisningen och att det görs på rätt sätt.

Kyrkorådet ska upprätta och skriva under årsredovisningen för att kunna lämna över den till revisorerna senast den 30 april (se ÅRL 8kap 2 §). Revisorerna skriver sedan under revisionsberättelsen och påtecknar årsredovisningen. Revisorernas granskning brukar dock i praktiken göras innan kyrkorådets sammanträde, för att eventuella fel/synpunkter ska kunna korrigeras i årsredovisningen innan den skrivs under av kyrkorådet. 

Årsredovisningen fastställs av fullmäktige som har samma status som bolagsstämma för ett aktiebolag (regleras i KO, 3 kap 2§). En färdigbehandlad årsredovisning ska offentliggöras senast sex månader efter räkenskapsårets utgång (regleras av Bokföringslagen 6 kap 7§). Det innebär att årsredovisningen ska behandlas på ett fullmäktige-sammanträde senast 30 juni.

Kyrkorådet undertecknar

Det sittande kyrkorådet på undertecknandedagen ansvarar för upprättande av årsredovisningen och ska därmed även underteckna.​ Enbart ordinarie ledamöter får underteckna årsredovisningen.

Det är inte möjligt att avstå att skriva på. Eventuell avvikande mening måste anmälas på sittande sammanträde där årsredovisningen behandlas och protokollföras. Därefter ska yttrande fogas till redovisningen.

Datum för undertecknande

Årsredovisningslagen anger att årsredovisningen ska innehålla uppgift om vilken dag den undertecknades. Inför bokslut 2021 kom ett förtydligande från bokföringsnämnden att det ska framgå vilket datum respektive befattningshavare har skrivit under.

Som huvudregel ska alla ordinarie ledamöter underteckna årsredovisningen vid det sammanträde då den behandlas. Skriver alla ledamöter under samma dag räcker det att datum anges en gång.

Om någon ordinarie ledamot inte kan närvara vid sammanträdet, ska undertecknandet ske i nära anslutning till sammanträdet. Om årsredovisningen undertecknas vid olika tillfällen måste datum anges för respektive underskrift. Det innebär att datum ska skrivas bredvid varje underskrift, även de som undertecknade på sammanträdesdagen.

Det är först den dag samtliga befattningshavare har skrivit under årsredovisningen som den finansiella rapporten är upprättad. Det innebär att årsredovisningen måste undertecknas av samtliga ordinarie ledamöter senast 30 april.

Undertecknande och revision vid ny mandatperiod

Det kyrkoråd som är aktuellt på undertecknandedagen, det vill säga det nyvalda, ansvarar för upprättande av årsredovisningen och ska därmed även underteckna.​ 

Revisionen däremot ska göras av de revisorer som var valda för det gångna året. Förtroendevalda revisorer granskar alltså de år som ingår i den mandatperiod för vilka de är valda.

De nyvalda revisorerna ska revidera de årsredovisningar som avser den nya mandatperiodens fyra år. Kyrklig ekonomi på kyrkokansliet anordnar grundkursen ”Att vara revisor inom Svenska kyrkan”.