Foto: Håkan Sjunnesson/IKON

Kyrkornas miljödiplomering för hållbar utveckling

Svenska kyrkan har tillsammans med Sensus studieförbund arbetat fram ett miljöledningssystem för de församlingar och andra kyrkliga organisationer som vill arbeta med frågor som rör miljö och en hållbar utveckling.

Det unika med Kyrkornas miljödiplomering för en hållbar utveckling:

  • Bygger på en teologisk grund
  • Rymmer ekologiska, sociala, ekonomiska och andliga perspektiv.
  • Pedagogisk struktur med reflektion och samtal som grund
  • Leder till en lärande organisation som kan utvecklas
  • Långsiktigt i sitt arbete för en hållbar utveckling!

De sex stegen - en arbetsmetod

Kyrkornas miljödiplomering bygger på en arbetsmetod som är indelad i sex olika steg. Varje steg leder vidare i en arbetsprocess. Tillsammans med sina medarbetare och andra som är intresserade av att arbeta med miljöfrågorna gör man en handlingsplan. I den anger man vilka mål man vill uppnå och vilka åtgärder som krävs för att nå målen. Metoden bygger på att man i arbetslaget gemensamt binder samman sina kunskaper och erfarenheter om miljöfrågor.

Kostnadsfri miljöutbildning i församling

De församlingar som vill arbeta med Kyrkornas miljöledningssystem har möjlighet att få en kostnadsfri utbildning i sin församling för alla anställda och förtroendevalda.