Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon: +46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Svenska kyrkans handlingar

Så här hanterar vi sekretessprövning och utlämnande av Svenska kyrkans handlingar.

Svenska kyrkans handlingar är uppdelade i två kategorier – handlingar som förvaras på uppdrag av det allmänna (sådana som överlämnats i enlighet med lag eller som hör till kyrkans begravningsverksamhet eller kulturminnesvård) och egna handlingar som inkommit till eller upprättats hos Svenska kyrkan efter den 1 januari 2000.

Allmänheten kan vända sig till oss för att begära att få ut någon av ovanstående handlingar. Innan en handling lämnas ut ska alltid en sekretessprövning göras för att se om hela eller bara delar av handlingen kan lämnas ut. Vid en sekretessprövning görs en bedömning av huruvida informationen i den berörda handlingen är sekretessbelagd. I och med att denna sekretessprövning görs kommer vi att behandla de personuppgifter som finns i handlingen genom att läsa, analysera och eventuellt stryka vissa eller alla personuppgifter.

Svenska kyrkans handlingar sekretessprövas och lämnas ut på olika lagliga grunder beroende på vilken kategori de tillhör:

Behandling
Prövning av utlämnande av Svenska kyrkans egna handlingar.

Laglig grund
Rättslig förpliktelse; stöd i 11 § lagen om Svenska kyrkan (närmare bestämmelser finns i 54 kap. Kyrkoordningen)

Behandling
Prövning av utlämnande av handlingar som förvaras på uppdrag av det allmänna

Laglig grund
Myndighetsutövning; stöd i:
- lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.
- 2 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Bilagan till offentlighets- och sekretesslagen

Personuppgifter kommer enbart att behandlas för sekretessprövning och utlämnande under den tid som ärendet pågår och återgår därefter till att lagras som en del av vårt arkiv.

Du har en rätt att, av skäl som hänför sig till din specifika situation, invända mot den behandling av personuppgifter som vi utför som ett led i myndighetsutövning. Om du invänder får vi inte längre behandla personuppgifterna för det berörda ändamålet om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.