Två händer uppsträckta mot en blå himmel. Solen lysen mellan fingrarna.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Stötta människor i arbetslöshet

"Svenska kyrkan - Skapa plats" heter ett diakonalt projekt för att stötta människor i arbetslöshet. Hur skapar vi ett bättre samhälle, med trygghet och hälsa för alla, där var och en har en plats i samhällsgemenskapen och varje människas förmåga tas till vara? Det är den långsiktiga visionen bakom projektet.

Diakoni är ett av kyrkans grundläggande uppdrag. Diakonins särskilda fokus är människor i utsatta livssituationer. Diakonin måste därför ständigt vara på tå och lyssna in de behov som är mest brännande, såväl lokalt som nationellt och globalt.

I en tid när allt fler står utan arbete satsar Svenska kyrkan nu på att utveckla metoder för att stärka arbetslösa som står särskilt långt från arbetsmarknaden.

Projekt i sex stift

Projektet Svenska kyrkan - Skapa plats samlar sex stift i en gemensam ansträngning att skapa fler praktik- och arbetsträningsplatser i församlingarna. Projektet leds av nationell nivå och finanserias av Europeiska socialfonden (ESF). Det är ett led i civilsamhällets ansträngningar att få en etablerad roll som utförare av välfärd som alternativ och komplement till den privatisering som nu sker i allt snabbare takt. Visionen är att församlingar i Svenska kyrkan, med hjälp av sina ordinarie anställda, i de lokaler man har och genom de dagliga verksamheter man bedriver, samtidigt ska göra en diakonal insats för människor som står långt från arbetsmarknaden. Projektet pågår under två år, till och med november 2022, och bedrivs i Luleå, Västerås, Stockholms, Strängnäs, Karlstads och Göteborgs stift. I varje stift deltar 2-4 församlingar som förbinder sig att under projektperioden ha 2-5 platser för arbetslösa personer från arbetsförmedlingen eller annan sändande aktör. 

Bidra till visionen om ett samhälle för alla

Arbetet bygger på dialog och förändring, där församlingar, stift och projektets deltagare alla bidrar till ett lärande som fokuserar på den enskildes hälsa, egenmakt och rätt till arbete. För att på så sätt att bidra till visionen om ett samhälle för alla.

På stiftsnivå finns en verksamhetsutvecklare på halvtid med uppgift at stötta församlingarna. Församlingarna får ingen ekonomisk ersättning till personal, men all utbildning, material, fortlöpande coachning, gemensamma aktiviteter och vissa kringkostnader täcks av projektet.

”Det offentliga rummet bör vara en rättvis plats för alla, en plats som ger lika tillträde till beslutsprocesser, som innebär trygghet också för de mest utsatta och där samverkan mellan alla grupper i samhället kan ske på ett meningsfullt sätt.”
Antje Jackelen, ur förordet till Kyrkan i det offentliga rummet, Lutherska världsförbundet 2016.