Biskop Susanne Rappmann välsignar.
Foto: Kristin Lidell

Det pastorala uppdraget

Biskopen ska se till församlingarna i stiftet, och verka för att församlingarna ska fungera som goda platser, där människor får möta varandra och Gud.

En del i det pastorala uppdraget är att ha nära kontakt med församlingarna, för att hålla ihop kyrkan. Svenska kyrkans viktigaste enheter är de lokala församlingarna och de hör ihop i stiften, i den nationella Svenska kyrkan och som en del i ett globalt nätverk av kyrkor.

Tillsynen av församlingar och pastorat sker genom biskopens visitation. Visitationens syfte är att i första hand ge stöd och uppmuntran, råd och inspiration, samt en inbjudan till att vidga perspektiv och till fördjupning. Därför fokuserar visitationen både på innehålls- och resursfrågor. Det är helheten som är det viktiga.

I samband med en planerad biskopsvisitation genomför sakkunniga handläggare på stiftskansliet förvaltningsvisitationer. Det är tillsyn av centrala förvaltningsområden inom pastoratet/församlingen. De områden som genomlyses är ekonomi, fastigheter, kyrkogårdar och begravningsverksamhet samt kyrkliga inventarier.

Biskopen ansvarar för att utse och viga nya präster och diakoner, och har ett särskilt ansvar för att stödja och vägleda de vigda medarbetarna i sitt uppdrag.

Biskopen brukar också vara den person som efterfrågas för att ge röst åt kyrkan utåt och får ofta företräda kyrkan och uttala sig i olika frågor, till exempel i media eller i möte med beslutsfattare.

En viktig del av biskopens vardag handlar om att lyssna, samtala, rådslå, besluta, besöka och samverka med de goda krafter som finns, i uppgiften att värna om människor och den värld vi lever i.