Foto: Ulla Sundin Beck - Ikon

Ställ dina frågor om skogsbruket

Svenskt skogsbruk är just nu i fokus för granskning. Avverkningsmetoder diskuteras kopplat till biologisk mångfald och andra naturvärden. Främst är det trakthyggesbruket som granskas. Metoden används allmänt i svenskt skogsbruk och så även i Göteborgs stifts skogar. Har du frågor eller synpunkter som rör vårt skogsbruk – hör av dig till oss.

Göteborgs stift förvaltar drygt 31 000 hektar mark, varav närmare 26 000 hektar är produktiv skogsmark. Ungefär 9 procent av den skogsmarken, är avsatt till naturvård. Övrig produktiv skogsmark avverkas enligt långsiktig plan, vilket görs parallellt med nyplantering och/eller naturlig föryngring. Årligen avverkas drygt 120 000 m3fub virke, varav ungefär en tredjedel av volymen härrör från gallring. Skogsföryngring sker genom plantering, omkring en halv miljon plantor varje år, sådd och självföryngring.

Trakthyggesbruket är en beprövad metod som har mycket forskning bakom sig men som fortfarande har förbättringspotential. Den kompletteras med hyggesfria avverkningsmetoder, främst nära bebyggelse och rekreationsområden eller för att stärka naturvärden i speciellt värdefulla skogar. Forskning kring hyggesfria metoder följs noga av egendomsförvaltningen.

Svenska kyrkans skogsbruk har till främsta uppgift att bidra till verksamheten i församlingarna. Samtidigt ingår uppdraget att värna Guds skapelse, det vill säga skogsbruket ska bedrivas med stor omsorg om naturen och människorna. Det är denna ibland komplicerade balansgång som präglar Göteborgs stifts egendomsförvaltning. Självklart utifrån de lagar och ramverk som gäller skogsbruk, naturvård- och hänsyn.

Om du har frågor om skogsbruket på stiftets marker, eller synpunkter på detsamma, tveka inte att höra av dig direkt till Göteborgs stift.

Kontakt:
fredrik.tengberg@svenskakyrkan.se, egendomschef, 031-7713007