Foto: Unsplash

Hitta statistik om barn och unga på Max18

Max18 är en digital statistiktjänst som visar samlad statistik om barn och ungas levnadsförhållanden. Statistiken delas upp på sju områden som ska täcka in innehållet i barnkonventionen

Max18 är utvecklad utifrån ett uppdrag som regeringen gav Barnombudsmannen i december 2009. Statistiken uppdateras 3 gånger per år.

Statistiken delas upp på sju områden som ska täcka in innehållet i barnkonventionen: 

  • Lika värde och identitet
  • Må bra
  • Familj
  • Skydd
  • Inflytande och information
  • Utbildning
  • Lek, fritid, kultur och vila

Hur fungerar Max18?

Inom varje tema finns ett antal indikatorer som beskriver levnadsvillkoren för barn i Sverige. Vi visar varje indikator i en tabell och i ett diagram. Alla indikatorer går också att visa i statistiklabbet, där du själv kan bryta ned statistiken på olika bakgrundsvariabler, på geografiskt område och på en viss tidsperiod. En del av indikatorerna kan brytas ned på regional och lokal nivå, vilket gör att det till exempel går att jämföra kommuner och län med varandra och med riket som helhet. 

Detta är ett superbra verktyg för alla som arbetar med barn och unga på olika sätt. Gå in och kika på Max18 här.