Solen skiner mellan träden i gröna och lummiga skogsmarker.
Foto: Gustav Gullstrand /Unsplash

Förbundsstyrelsen stöttar upprop om skogsbruket

På novembers förbundsstyrelsemöte beslutade styrelsen att ställa sig bakom en handling med frågan om att stötta ”Nätverket för ett hållbart skogsbruk i Svenska kyrkan”. Uppropet handlar om att stödja förändringar i Svenska kyrkans förvaltning av skog och mark.

De punkter uppropet tar upp som särskilt viktiga är de följande: 

  1. Skydda 30 % av hela markinnehavet (förutom åkermark och bebyggd eller detaljplanerad mark), det vill säga skog men även ängs- och hagmarker mm. Beslut om vilka områden som ska skyddas fattas med ledning av befintliga och kompletterande inventeringar avseende förekomst av skyddsvärda biotoper och rödlistade arter. Betydelsen för biodiversitet, klimat, rennäring, friluftsliv och kulturarv ska vara överordnade andra värden. Våtmarker och/eller rinnande vattendrag skyddas alltid. Fjällnära skog och skog i renbetesland har särskild betydelse för försoningsprocessen med samerna.
    I de 30% ingår a) redan skyddad skog/mark, b) områden med högst värden för naturen, c) områden särskilt lämpade för återskapande av t.ex. våtmarker eller naturskog av olika slag.
  2. Inför ett naturanpassat kontinuitetsskogsbruk i den skog som brukas. Det betyder att det tas en mycket stor hänsyn till natur och miljö men att ett visst uttag av framför allt konstruktionsvirke kan göras. Det förekommer ingen användning av kalhyggen, gödning, markberedning eller klonat plantmaterial.
  3. Ett aktivt arbete för att maktbalansen mellan samer och kyrkan gällande skogen, som ett led i försoningsprocessen, ska utjämnas. Ett första viktigt steg är att de stift som finns inom Sápmi skyndsamt respekterar samers rätt (artikel 19 i Urfolksrätten) till “fritt och på förhand informerat samtycke”(FPIC) och inte exploaterar skog i renbetesland utan medgivande från den berörda rennäringen. Därefter behöver vidare steg tas med särskilt beaktande av olika samiska gruppers rätt till inflytande.

Läs mer och skriv under uppropet via mitt skifte.