Foto: Tomas Pettersson

Det är så viktigt att bli tillfrågad

Ung resurs är en möjlighet för ungdomar i åldern 18-25 år att under 10 månader få utforska vad det innebär att arbeta inom Svenska kyrkan. För församlingen är det en möjlighet att få en ung människas perspektiv i sin verksamhet. Sammantag blir detta en viktig rekryterande miljö för kyrkan.

I slutet av augusti drar ännu ett läsår av praktikåret ungresurs.nu igång. Med rekordmånga ansökningar från både församlingar och ungdomar blir det starten för det sista året med det ekonomiska stöd om 1 miljon kronor per år i tre år som beviljades av Kyrkomötet 2018. Hur har pengarna förvaltats under dessa
året? Har Kyrkomötets uppdrag fullföljts? Och vad händer när Kyrkomötets beviljade anslag tar slut?

Cecilia Cedergren arbetar som handläggare för ungresurs.nu och halva hennes tjänst som stiftskonsulent vid Göteborgs stiftskansli går ut på att administrera, marknadsföra, planera och utvärdera praktikåret på olika sätt. Hon berättar mer om programmet, vad de tre åren med kyrkomötesmedel har inneburit och vad
hon hoppas på inför framtiden.

ungresurs.nu är ett samarbete mellan Göteborgs stift, Helsjön folkhögskola och Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift. Det har drivits från Göteborgs stift sedan år 2010 då nationell nivå lade ner det nationella programmet Volontäråret. Till en början gjordes detta under namnet under namnet Volontäråret Göteborg som år 2012 bytte namn till ungresurs.nu. 

– Syftet är att under tio månader ge unga människor mellan 18 och 25 år möjlighet att ställa sig till förfogande för kyrkans liv och verksamhet och undersöka vad det innebär att arbeta inom Svenska kyrkan, berättar Cecilia. 

– Praktikplatsen eller församlingen får i sin tur möjlighet att få in en ung människas perspektiv i sin verksamhet och erbjuda de unga i församlingen en förebild, fortsätter hon. Utöver arbetet i församling innehåller praktikåret 18 kursdagar fördelade på fyra tillfällen då praktikanterna får en introduktion till Svenska kyrkans organisation, tro och lära. Dessutom ingår bibelfördjupning cirka en gång i månaden.

Foto: Tomas Pettersson

Resurser från kyrkomötet möjliggjorde en större satsning i och med att kyrkomötet 2018 beslutade att anslå tre miljoner över tre år till ungresurs.nu med fortsatt placering i Göteborg.

– Det uppdrag vi fick var att förstärka och förnya praktikåret, vara på fler mötesplatser samt samarbeta med fler stift, berättar Cecilia. 

– Och för att kunna fullfölja det läsår vi nu påbörjar har vi blivit garanterade stöd för hela verksamhetsåret 2021-2022, vilket känns skönt, menar hon. Detta välkomnade tillskott har inneburit en rejäl skjuts för praktikåret. Under de tre år som gått har styrgruppen för programmet arbetat med att fördela resurserna.

– Dels beslutade vi att en del av pengarna skulle gå till att bekosta en del av min tjänst för att kunna fokusera på arbetet. Dessutom har vi arbetat på bred front med marknadsföring och kommunikation, säger Cecilia. Bland annat har
man tagit fram nytt informationsmaterial och en ny webb samt att vi har synts på fler arenor, både interna och externa.

Satsningen har gett ett ökat söktryck från församlingar och ungdomar. Totalt påbörjar 50-55 ungdomar sin praktik inom ramen för ungresurs.nu i augusti-september.

– Vi fick in ansökningar om 59 praktikplatser från församlingar och andra typer av enheter i 10 stift, vilket ju är otroligt kul, säger Cecilia. Det innebär en ökning med 55 procent. Och det är också olika typer av praktikplatser som erbjuds. Nytt för i år är bland annat att Vadstena Pilgrimscentrum kommer att ta emot en praktikant, berättar Cecilia. 

– Men vi måste ju också kunna möta upp söktrycket från församlingar som vill ta emot en praktikant och därför var det roligt att vi också fick in rekordmånga ansökningar från ungdomar inför detta läsår. Totalt fick vi in 69 ansökningar, en ökning med 17 procent från året innan. Men då ska man också komma ihåg att vi
inför förra läsåret hade ökat antalet ansökningar med 44 procent från året innan. Så det finns absolut ett ökat söktryck! säger Cecilia stolt.

– Det är också intressant att se att vi just i år har ganska få sökande från Göteborgs stift vilket är ovanligt. Istället ser vi många sökande från de norra delarna av landet, vilket tyder på att det verkligen sprider sig, fortsätter hon.

Det är så viktigt att bli tillfrågad; ska inte du söka till ungresurs?

Cecilia Cedergren, handläggare ungresurs.nu

De allra flesta som söker kommer ifrån kyrkliga sammanhang. Utvärderingar
har visat att många av de som söker till ungresurs.nu gör det för att de fått frågan
från någon i församlingen. 

– Det är så viktigt att bli tillfrågad; ”ska inte du söka till ungresurs?”, det ger verkligen resultat, menar Cecilia. 

– Svenska Kyrkans Unga är också en tydlig spridningsplats. Eller så känner man någon som gör eller har gjort praktikåret. Några sökande har också sett annonser i sociala medier. En del söker också för att deras föräldrar har läst en annons i Kyrkans Tidning, berättar hon. Nytt för i år är även att Älvsby folkhögskola
kommer att stå värd för de kursveckor som praktikanterna går.

– De som gör praktik i församlingar norr om Örebro kommer att gå kursen på Älvsbyn, cirka 20-22 deltagare. Övriga (cirka 28 deltagare) går som tidigare samma kurs på Helsjön folkhögskola, förklarar Cecilia.

Just nu slipas det på en motion till kyrkomötet som syftar till att se över möjligheter att fortsätta ge ekonomiskt stöd till praktikåret samt att utreda möjligheterna att tydligare knyta programmet till nationell nivå men med
fortsatt regional placering i Göteborgs stift. Cecilia hoppas på att motionen ska gå igenom och att det ska innebära att hon och styrgruppen kan fortsätta att utveckla det fina arbete som påbörjats.

– Ett fortsatt ekonomiskt stöd hade ju varit fantastiskt! Det är så glädjande att söktrycket ökar från både församlingar och ungdomar, men det är ju oerhört viktigt för oss att också bibehålla kvalitet. Vi måste kvalitetssäkra, både för ungdomen, för församlingen och för kurserna. Och då behöver vi mer resurser, så är det ju, menar Cecilia.

ungresurs.nu är en av viktig bas för rekrytering till tjänst inom Svenska kyrkan.

– Vi vet att många ungdomar som gjort praktik inom våra ramar går vidare till studier inom teologi, pedagogik, musik och socialt arbete. Men vi ser också att allt fler väljer att studera för att bli exempelvis kommunikatörer, förskolelärare eller trädgårdsmästare, just med siktet inställt på att sedan kunna välja ett yrkesliv inom
Svenska kyrkan, berättar Cecilia. Dessutom kommer de med allra största sannolikhet finnas kvar som kyrkotillhöriga och ta sig an uppgifter som förtroendevalda och ideella. 

– Det är en möjlighet till en rekryterande bas som vi bara inte får gå miste om, avslutar Cecilia.

Text: Kristine Ålöv
Foto: Tomas Pettersson

Artikeln är tidigare publicerad i tidskriften Korsväg (nr 3 2021)

Församlingsröster om ungresurs.nu

Per Eriksson, församlingsherde, Tynnereds församling

Vad har praktikanten för arbetsuppgifter i er församling?
Tynnereds församling och Västra Frölunda pastorat har tagit emot ung resurs de tre senaste åren. Vi har en stor spännvidd i arbetet och ger därför praktikanten möjlighet att få prova på olika områden och saker. Under hösten brukar vi se till
att besöka många olika verksamheter och sedan fördjupa och vara mer engagerad i tre till fyra verksamheter under resten av året. Oftast handlar det om att finnas
med i ordinarie verksamhet men det kan variera från år till år vilken tyngdpunkt det blir: barn, ungdom/skola, diakoni eller sång/musik/gudstjänst.

Vad upplever du att en ung resurs tillför i just ert församlingsarbete?
De bidrar med nyfikenhet och energi. Nya ögon utifrån som hjälper oss att se det vi själva är blinda för. Också positivt för våra egna barn och ungdomar att få möta någon ”utanför” Tynnered.

Ska ni ha en ung resurs under kommande läsår och vad har du för förväntningar och förhoppningar inför just denna praktikants tid hos er?
Ja, vi kommer ta emot en person ifrån från Hudiksvall. Jag hoppas att det skall vara en tid för att få vara mycket mitt i ett församlingsliv. Att hen skall känna sig delaktig i ett arbetslag och ha med sig det stora att ”tillsammans” är vi med
och skapar en miljö som inbjuder till förändring och hopp, till Guds närvaro.

Vad tror du att praktikåret ungresurs.nu innebär för rekrytering av personal och ideella till Svenska kyrkan?
Det är mycket viktigt både som signal till hela organisationen att om vi inte satsar på de unga och erbjuder vägar i olika former för unga att ta plats så sviker vi inte
bara dem men kyrkans kallelse. Det är också bra att den finns och kan ge församlingar/pastorat råg i ryggen att budgetera och satsa på unga människor. Jag hoppas att fler också vågar tänka det långsiktigt. Det utmanar också oss att träna
medarbetare att bli goda handledare – detta kommer bli än viktigare i framtiden inte bara för unga, för ideella, för allt ledarskap. Jag tror att Gud ständigt sänder människor till oss på många olika sätt, ung resurs är ett av Guds sätt att göra
det just nu.

Kent Karlson, präst, Olaus Petri församling, Örebro

Vad har praktikanten för arbetsuppgifter i er församling?
Vi har haft praktikant hos oss 6 år i rad nu. Församlingen har också sedan tidigare haft någon form av volontär sedan mitten av 1970-talet med ett par års uppehåll innan ungresurs.nu. De har bland annat jobbat med konfirmander, ungdomsgrupp, dagledigträffar, öppen förskola, barnkör, vaktmästeri, städ, nätvandring, gudstjänstmedverkan och massa annat.

Vad upplever du att en ung resurs tillför i just ert församlingsarbete?
En ung resurs är just en resurs som kompletterar ordinarie personal (inte ersätter). Det kommer nya frågor och idéer om verksamheten som hjälper till att utveckla den. Arbetslaget påminns om att vi ständigt är i förändring där medarbetare kommer och går.

Ska ni ha en ung resurs under kommande läsår och vad har du för förväntningar och förhoppningar inför just denna praktikants tid hos er?
Ja, det kommer vi att ha. Vi förväntar oss att få vandra ett läsår tillsammans där vi både kan få och ge erfarenheter där både den som är ung resurs och vi kan få växa
tillsammans. 

Vad tror du att praktikåret ungresurs.nu innebär för rekrytering av personal och ideella till Svenska kyrkan?
Jag tror att det ger en möjlighet att se vad det är att arbeta i församling och inspireras för en fortsättning. Tre av de sex senaste har påbörjat teologiutbildning och någon har funderingar på att bli diakon så visst gör det något att få dela ett läsår i en församling. Några har tyckt om att göra detta år och konstaterat att man inte vill jobba i kyrkan men fortsatt vara aktiv på något sätt.

KARL-OSKAR LÖFGREN, församlingspedagog, Vallda

Vad har praktikanten för arbetsuppgifter i er församling?
De arbetar främst med barn- och konfirmandgrupperna, men också med tekniska och musikaliska uppgifter.

Vad upplever du att en ung resurs tillför i just ert församlingsarbete?
De bidrar med mycket nytänkande. De är också en brygga mellan konfirmander och ungdomar och kommer med nya idéer, det har vi märkt inte minst under coronatider.

Ska ni ha en ung resurs under kommande läsår och vad har du för förväntningar och förhoppningar inför just denna praktikants tid hos er?
Ja det kommer vi. Jag hoppas att hen ska berika församlingslivet med sin personlighet och kompetens men att personen också ska få utvecklas och stärkas i sin tro.

Vad tror du att praktikåret ungresurs.nu innebär för rekrytering av personal och ideella till Svenska kyrkan?
Jag tror att det betyder jättemycket. Det är ett sätt för unga människor att testa på att arbeta i Svenska kyrkan. Dessutom ser ungdomar och konfirmander att det finns möjlighet till att arbeta i Svenska kyrkan så att ung resursen förhoppningsvis
bidrar till inspiration!