Foto: Kristin Lidell /Ikon

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är beteckningen på de kristna samfundens gemensamma arbete i andlig vård på sjukhus.

Präster, diakoner, pastorer och assistenter i sjukhuskyrkan riktar sig till patienter, närstående och personal och erbjuder samtal, själavård, gudstjänster, förbön, nattvard m.m. Sjukhuskyrkan ingår även i sjukhusens kris- och katastrofarbete, finns ofta med i palliativa team och etikgrupper samt medverkar i personalens fortbildning.

Enligt riksdagsbeslut är det församlingen där sjukhuset ligger som är ansvarig för att personal från Svenska Kyrkan finns på sjukhusen. I samråd med stiftet kan diskussion föras om hur stora insatser som behövs. De genomsnittligt kortare vårdtiderna har framförts som skäl till att dra ner på sjukhuskyrkans insatser. Dock är det viktigt att påpeka bl.a.:

• att det fortfarande finns ”långliggare”,
• att de med kort vårdtid har sjukhuskyrkan inte heller tidigare haft så mycket kontakt med,
• att en del patienter vårdas en tid på sjukhuset, en tid i eget boende, sedan tillbaka till sjukhuset och kontakterna med en sådan patient kan vara i flera år,
• att en del patienter som går till eget boende av olika skäl önskar fortsätta med kontakterna med sin själavårdare i sjukhuskyrkan,
• att arbetet i palliativa team, katastrofkommittéer och andra grupper har utvecklats o tar mer tid,
• att sjukhuskyrkans anställda får uppgifter att undervisa eller vara rådgivare för församlingsanställda som ska göra insatser i hemsjukvård/hemtjänst.
• att den alltmer pressade situationen i vården gör att personalen mår sämre och behöver mer stöd. 

Stiftet erbjuder samtal/rådgivning kring kyrka-vård, upplysning om finansiellt stöd och fortbildning för sjukhuskyrkans anställda.