Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Servicebyråtjänster

Göteborgs stiftskansli ska främja en god förvaltning i stiftets församlingar och pastorat genom att tillhandahålla tillförlitligt och professionellt stöd som präglas av specialistkompetens och hög kvalitet, för att långsiktigt frigöra resurser till församlingens grundläggande uppgift.

Stiften och Svenska kyrkans nationella nivå arbetar tillsammans för att skapa en samordnad och ändamålsenlig administration inom hela Svenska kyrkan genom att utarbeta och tillhandahålla gemensamt administrativt stöd (GAS) till församlingar och pastorat. De, så kallad servicebyråtjänsterna, bygger på standardiserade administrativa processer, arbetssätt och rutiner.

Göteborgs stiftskansli utvecklar och erbjuder församlingar och pastorat servicebyråtjänster inom Ekonomi, HR och Fastighet sedan 2015. Arbetet är grundat på lojalitet, förtroende, samverkan och goda relationer över tid.

Enheten erbjuder stöd inom:

  • Ekonomi (nationell GAS-standard)
  • HR (Göteborgs stifts standard)
  • Fastighet (Göteborgs stifts standard)

Tjänsterna förutsätter anslutning till Gemensam IT-plattform (GIP).
Vissa av stödtjänsterna kan församlingen få tillgång till utan kostnad. För andra betalas ett självkostnadspris.

Avtal och uppstart

Vid intresse för Göteborgs stifts servicebyråtjänster förs samtal mellan stiftet och församlingen/pastoratet. Därefter finns möjlighet att gå vidare med anslutningsanalys, offert och avtalsförslag.

Ekonomi

Inom ekonomiområdet tillhandahåller Göteborgs stift servicebyråtjänsterna "Ekonomi volym" och "Ekonomi kvalificerad". Tjänsterna utförs enligt en gemensam, nationellt framtagen standard: Gemensamt Administrativt Stöd (GAS). Delprocesser och aktiviteter beskrivs i processkartor och arbetssättet är rollbaserat. På så sätt tydliggörs arbetsfördelning och ansvar.

Fastighet

Stiftskansliet fastighetstjänster är av ingenjörskaraktär och omfattar inte operativ drift av fastigheter eller servicetjänster. Stor del av den tekniska och ekonomiska förvaltningen är också kopplad till de IT-stöd som Stiftskansliet har för fastighetsförvaltningen. Utförandet av tjänsterna förutsätter en god IT-miljö.

GAS Nyttjandeavgifter

GAS Nyttjandeavgifter omfattar avgifter för systemen Aveny och Flex.

HR-tjänster

Behovet av HR-stöd kan variera över tid. Stiftskansliets stödorganisation fokuserar på just de specifika frågor som är aktuella för er organisation och levererar det stöd som behövs för nöjda medarbetare och kostnadseffektiv personaladministration.

Kontakt för servicebyråtjänster

Vill ni arbeta på ett smidigt sätt och förenkla er administration och ekonomihantering?

Kontakt Löneservice

Sedan Löneenheten lämnat Göteborgs stift och gått över till nationell nivå har stiftet inte längre några lönehandläggare.

Utveckling och kvalitetssäkring

Från starten 2015 har Göteborgs stift byggt upp servicebyråtjänster som idag betjänar 63 församlingar/pastorat i fem stift. Samtidigt som vi utvecklar tjänsterna och tar in nya kunder arbetar vi ständigt med kvalitetssäkring. Därför mäter vi regelbundet hur våra kunder upplever våra tjänster och vår service.