Riktlinjer för arbete med barn och unga

I Svenska kyrkans sammanhang ska barn och unga känna sig trygga, sedda och bekräftade oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller annat som påverkar livet. Inte heller socioekonomiska omständigheter ska hindra barn och unga från att kunna delta i aktiviteter i församlingen.