Protokoll från Personalutskottet

Personalutskottet fattar beslut på stiftsstyrelsens vägnar i enlighet med vad som framgår av stiftsstyrelsens delegationsordning. Personalutskottet bereder ärenden till stiftsstyrelsen inom sitt ansvarsområde.

Personalutskottets ansvarsområde är ärenden som avser personalfrågor, upphandling av tjänster avseende själavård och personalsociala stödinsatser mm. Följande ärenden handläggs, såsom:

  • personaladministrativa och personalsociala ärenden
  • ärenden avseende anställningar, arvoden, löner och anställningsvillkor, kostnadsersättningar, ledigheter, kurser och konferenser för anställda och uppdragstagare inom Göteborgs stiftsorganisation
  • organisationsfrågor och därmed sammanhängande frågor
  • personalsociala stödinsatser i församlingar
  • valärenden
  • antal ledamöter i pastoratsnämnd (4 kap. 35 §, tredje st. KO)
  • yttranden vid överprövning av beslut av stiftet (m.u.a. beslut av domkapitlet)
  • upphandling av tjänster avseende själavård och personalsociala stödinsatser
  • ärenden rörande utlämnande av handlingar.

2023