Protokoll från Församlingsutskottet

Församlingsutskottet fattar beslut på stiftsstyrelsens vägnar i enlighet med vad som framgår av stiftsstyrelsens delegationsordning. Församlingsutskottet bereder ärenden till stiftsstyrelsen inom sitt ansvarsområde.

Församlingsutskottets ansvarsområde är ärenden av församlingsvårdande art genom stiftets främjande- och tillsynsarbete. Följande ärenden handläggs, såsom:

 • verksamhetsutveckling och organisationsutvecklingsinsatser i församlingar och kontrakt
 • fortbildnings- och utbildningsinsatser för förtroendevalda, anställda och ideella medarbetare
 • ekumenik, religionsdialog och internationella kontakter
 • gudstjänsts- och kyrkomusikutveckling
 • mission och undervisning
 • diakoni
 • själavård
 • sjukhuskyrka, kriminalsjälavård, militärsjälavård och sjömanskyrka
 • samordna och främja arbetet bland teckenspråkiga samt på finska och andra språk
 • hållbar utveckling, miljöfrågor
 • kyrkan i det offentliga samtalet, kulturfrågor
 • samverkan över samfällighets- och församlingsgränser
 • informations- och IT-frågor
 • ändringar i den territoriella församlingsindelningen, i pastoratsindelningen, i indelningen i flerpastoratssamfälligheter och i kontraktsindelningen
 • prästtjänstorganisationen i stiftet
 • prövning av beslut att ta kyrkobyggnad ur bruk
 • kyrkobyggnadsbidrag och kyrkoantikvarisk ersättning
 • bidragsgivning inom utskottets ansvarsområde
 • användning av stiftsstyrelsens förfogandemedel inom utskottets ansvarsområde.

2024