Protokoll från Egendomsutskottet

Egendomsutskottet fattar beslut på stiftsstyrelsens vägnar i enlighet med vad som framgår av stiftsstyrelsens delegationsordning. Egendomsutskottet bereder även ärenden till stiftsstyrelsen inom sitt ansvarsområde.

Egendomsutskottets ansvarsområde är ärenden som avser förvaltningen av Göteborgs stifts prästlönetillgångar, ärenden som avser annan egendomsförvaltning, samt andra ärenden av ekonomisk eller administrativ art som inte ankommer på annat utskott att ansvara för. Följande ärenden handläggs, såsom:

  • prästlönetillgångarnas budget, verksamhetsplan och årsredovisning
  • placering av prästlönetillgångarnas medel
  • överlåtelse (köp, försäljning, byte) eller fastighetsreglering avseende fast egendom enligt 46 kap. 10 och 12§§ (prästlönefastigheter)
  • arrendera ut, hyra ut eller på annat sätt upplåta rättigheter i prästlönefastigheter
  • förvaltningsfrågor i övrigt som avser  prästlönetillgångarna
  • stiftets budget, verksamhetsplan och årsredovisning,
  • placering av stiftets medel
  • stiftets upphandling, anskaffning och inköp av varor och tjänster, samt andra ekonomiska eller administrativa frågor
  • förvaltning av stiftelser
  • årsredovisning för förvaltade stiftelser​