Foto: Magnus Aronson /Ikon

Prioriterade områden, FIN

Församlingen behöver ständigt pröva sitt arbetssätt och reflektera över kyrkans uppdrag i den tid och värld vi lever i. Att prioritera handlar om vision, strategi och att våga bli konkret.

FIN är en programförklaring och utgångspunkt för andra kortsiktigare måldokument och budget. Den anger alltså inte bara identitet utan också riktning för församlingens liv och arbete. 

Domkapitlet vill understryka vikten av att FIN beskriver församlingens färdriktning. Därför efterfrågas i slutet av det pastorala programmet tre prioriterade områden för församlingslivet som ligger till grund för det strategiska arbetet. Dessa områden ska röra sig inom kyrkans grundläggande uppgift och således inte inom fälten förvaltning/fastigheter. De prioriterade områdena kan också bli god hjälp för församlingens planering och för stiftets dialog med församlingen genom exempelvis visitationer eller fortbildningar.

För varje prioriterat område skrivs en rubrik följt av några sammanfattande meningar som beskriver området. Beskrivningen får sammanlagt inte överstiga en halv A-4-sida.

Som stöd för att formulera prioriterade områden kan de formuleras enligt följande:

Vi tror att/vill att….
Vi ser….
Därför vill vi…….., genom att….., för att…….