Foto: Thinkstock

Överlåtelse av övertaliga kyrkobyggnader

Ny inriktning i projektet försenar arbetet med Överlåtelse av kyrkobyggnad. Det är därför inte längre möjligt att ansöka om att få överlåta en kyrkobyggnad till trossamfundet Svenska kyrkan från januari 2022.

Frågan om att kunna överlåta en kyrkobyggnad till kyrkostyrelsen är den mest komplicerade delen av gemensamt ansvar. Det finns många aspekter att ta hänsyn till och ett komplext samspel mellan olika delar av kyrkoordningen.

Det är ett antal krav som ska vara uppfyllda för att en kyrkobyggnad ska vara aktuell för överlåtelse. Bland annat krävs det att församlingens/pastoratets lokalförsörjningsplan visar att kyrkobyggnaden är pastoralt övertalig och att alternativ användning har prövats. Ett annat krav är att kyrkostyrelsen är beredd att ta emot byggnaden och att ingen ersättning utgår i samband med överlåtelsen.

Kyrkobyggnader aktuella för överlåtelse

Endast kyrkobyggnader som är skyddade av Kulturmiljölagen (KML) är aktuella att utreda för överlåtelse. Dessa kyrkobyggnader har en särställning och därför har Svenska kyrkan och staten en överenskommelse att de ska bevaras och vara tillgängliga.

Kyrkobyggnaderna har en unik betydelse för församlingarnas möjlighet att utföra den grundläggande uppgiften och när det inte längre är möjligt kvarstår att kyrkobyggnaderna är viktiga identitetsbärare för såväl enskilda församlingsmedlemmar som för alla som vistas i församlingen och för hela Sverige. 

Vi arbetar tillsammans 

Kyrkokansliet har en projektgrupp som sedan 2020 arbetar med alla detaljer för att göra en överlåtelse möjlig. Handläggare på stiftskanslierna ingår i en samverkansfunktion för att bidra till projektet och får löpande olika uppgifter att arbeta med. 

På stiftskansliet har vi satt samman en intern arbetsgrupp med olika kompetenser för att kunna bidra på bästa sätt. Även några av stiftets pastorat samt församlingsutskott och domkapitel är involverade i arbetet.

Svårigheter har identifierats

Under arbetet i projektgruppen identifierades ett antal svårigheter vilket innebär nya och svårlösta frågeställningar om beslutet ska verkställas i sin nuvarande form. Kyrkostyrelsens arbetsutskott beslutade därför i maj 2021 att uppdragsbeskrivningen till projektet behöver revideras, vilket innebär att projektets slutförande kommer att fördröjas jämfört med tidigare tidplan.​

Ny preliminär tidplan

  • Arbetet med reviderad uppdragsbeskrivning pågår hela 2022.
  • Utredning av alternativ enligt uppdragsbeskrivningen troligen under 2023.
  • Beslut och genomförande av utvald inriktning från 2023 och framåt.  

Tidplanen är preliminär eftersom omfattningen och tidsåtgången för utredning och genomförande i nuläget är okänd.  ​

Mer information om projektet finns på projektets webbplats.