Omvärldsanalys

Världen är i ständig förändring. Det är förstås något som vi i Svenska kyrkan behöver förhålla oss till. Hur klarar vi vårt uppdrag att vara kyrka i en föränderlig samtid med skiftande behov och förväntningar? För att kunna svara på den frågan behöver ni göra en omvärldsanalys. Det handlar om att undersöka vad som händer i omvärlden och vad det innebär för oss som kyrka.

Omvärldsanalyser behöver uppdateras varje år. Genom att följa vad som händer kan ni lättare förutse vad som väntar, både när det gäller möjligheter och utmaningar. Ni kan också bedöma om det finns skäl att ompröva tidigare vägval och beslut. Omvärldsanalysen blir helt enkelt utgångspunkten för ert strategiska arbete.

Det är viktigt att dela in omvärlden i sådant som är möjligt att påverka och sådant som inte är det. Helt enkelt för att kunna lägga resurserna på rätt saker. Ni kanske inte kan förändra att krig driver människor på flykt, men ni kan göra något för flyktingarnas livsvillkor. Ni kanske inte kan ändra stormakternas klimatpolitik, men ni kan göra mycket för att minska era egna utsläpp.

Med kunskap om historien och samtiden, går det att göra prognoser för framtiden. Prognosen blir säkrare ju närmare i tid den ligger och desto mer information ni väger in. Självklart kan en framtidsprognos aldrig vara helt säker. Det ligger i prognosens natur att ni får vara beredda på att det kan bli annorlunda.

NÅGRA RÅD FÖR EN FRAMGÅNGSRIK OMVÄRLDSBEVAKNING

 • Bestäm vilken ambitionsnivå ni vill ha och begränsa projektet så det blir möjligt att genomföra. Sätt ramar för tid, ämne och ekonomi. Involvera så många som möjligt för bättre förankring. Se till att det finns resurser, både personella och ekonomiska. Det kan vara bra att fokusera på olika områden i olika perioder, till exempel konfirmation ett år och begravningar nästa. Se till att de som får uppdraget att hålla ihop arbetet också avsätter tid för det.
 • Beskriv tydligt det ni ska göra och försäkra er om att alla inblandade menar ungefär samma sak. Bestäm en tydlig tidshorisont när ni formulerar frågan. Det vill säga: Hur ser barn- och ungdomsverksamheten i församlingen ut om fem år? istället för Hur ser barn- och ungdomsverksamheten i församlingen ut i framtiden?
 • Formulera problemet på ett neutralt sätt utan värdeord. Välj hellre: Vilka trender kommer påverka medlemsutvecklingen år 2025? istället för Vilka positiva trender kan motverka den negativa medlemsutvecklingen i framtiden?
 • Vid en omvärldsanalys behöver man ofta ifrågasätta rådande uppfattningar och arbetssätt. Hemmablindhet brukar vara den största utmaningen. Det gäller att försöka se allt med nya ögon. Men för att samtalet ska fungera krävs tillit och lyhördhet i gruppen.

På nationell nivås intranät finns all statistik och den analys som Analysenheten arbetar med.

Fördjupning

 • Analysenhetens årliga omvärldsrapport – ett redskap för församlingar, stift och kyrkokansliet för att
 • identifiera framtida utmaningar och möjligheter i verksamheten. Den ger en översikt av nuläge och
  trender i Svenska kyrkans när- och omvärld.
 • Kunskapsbanken – en samling kortare faktabaserade fördjupningar som bygger aktuell statistik om
  exempelvis.
 • Nyckeln till Svenska kyrkan – en skrift som utkommer en gång om året och presenterar aktuella
  faktaunderlag och analyser.

Ta del av egen och andra församlingars statistik

 • Statistikdatabasen – innehåller statistik kring ekonomi, befolkning, medlemmar och verksamhet for alla församlingar i Svenska kyrkan. Där finns det också en innehållsförteckning över alla uppgifter som finns och stöd för hur du söker.
 • Församlings/pastoratsraporten – en unik rapport för er församling/pastorats statistik om er verksamhet och ekonomi med diagram, tabeller och förklarande texter.
 • Information om lokalsamhället från SCB – Lär känna församlingen genom uppgifter om arbetsmarknad och befolkning från SCB. Antal ensamhushåll och socioekonomi. Egen insamling av information via enkäter.
 • Enkätverktyget Entergate – ramavtalet hittar du via inköpsstöd på intranätet och stöd för att göra egna enkäter finns i webbutbildningar i Kyrkokansliets utbildningsportal.​