Foto: Ikon

Prästlönetillgångarna

Enheten svarar för prästlönetillgångarnas skogsförvaltning, avverkning, skogsvård, byggnadsunderhåll, vindkraftsfrågor, arrenden och nyttjanderätter, köp och försäljning av kyrklig jord. Enheten handhar också kapitalförvaltningen både för Göteborgs stifts prästlönetillgångar och Göteborgs stift. Enheten svarar också för stiftets medverkan i Stiftsvinden 1, ekonomisk förening.

Prästlönetillgångarnas historia

Svenska kyrkans jord, skog och kapital går under den gemensamma benämningen ”Prästlönetillgångarna”, förkortat PLT. De har sitt ursprung i gamla traditioner som uppstod för 1000 år sedan när de första församlingarna växte fram.

För att bilda en församling behövde man tidigt kunna försörja en präst. Till kyrkan donerades därför jord och skog vars avkastning försörjde prästen.

Först 1910 ändrades lagen så att prästerna i stället fick lön i pengar. Så kom prästgårdarna att bli tjänstebostäder för prästerna medan jorden och skogsmarken arrenderades ut av församlingen. Denna jord och skog kom att bilda det vi idag kallar ”Prästlönetillgångarna”.

Fram till 1972 förvaltade pastoraten Prästlönetillgångarna men sedan 1995 ansvarar stiften för förvaltningen. Prästlönetillgångarna är en egen juridisk person som äger sig själv och drivs i en stiftelseliknande form. I Göteborgs stift har stiftsstyrelsen delegerat uppgiften att förvalta Prästlönetillgångarna till ett egendomsutskott.

Förvaltning och avkastning

Göteborgs stifts prästlönetillgångar består av jord- och skogsfastigheter, fond samt kraft. Kyrkoordningen reglerar hur tillgångarna ska förvaltas.

”Prästlönetillgångarna ska förvaltas så effektivt som möjligt och på ett sådant sätt att de ger bästa möjliga uthålliga totalavkastning. Vid förvaltningen av prästlönefastigheterna ska naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen beaktas i skälig omfattning.”

ur Kyrkoordningen.

Endast avkastningen från förvaltningen får användas och ska gå till den kyrkliga verksamheten. Av vinsten som delas ut går hälften till församlingar och pastorat som har andel i Prästlönetillgångarna. Den andra hälften av utdelningen bidrar till finansieringen av det kyrkliga utjämningssystemet. Systemet är till för att se till att alla församlingar, även de med svagare ekonomi, ska ha möjlighet att fullgöra sin grundläggande uppgift och kunna ta ansvar för sina kyrkobyggnader. Det betyder att avkastning samlas ihop och fördelas ut där de behövs så att våra församlingar får jämnare ekonomier.

I Prästlönetillgångarnas årsredovisning kan du se varje års resultat och hur avkastningen fördelats mellan församlingar och pastorat. 

Vill du veta mer om Prästlönetillgångarna?

Se filmen som berättar om hur vi arbetar!

Nyheter om Prästlönetillgångarna

Vill du veta mer? Kontakta mig gärna!

Fredrik Tengberg

Fredrik Tengberg

Prästlönetillgångarna, Enhetschef

Vi som jobbar med Prästlönetillgångarna