Meny

Prästlönetillgångarna

Enheten svarar för prästlönetillgångarnas skogsförvaltning, avverkning, skogsvård, byggnadsunderhåll, vindkraftsfrågor, arrenden och nyttjanderätter, köp och försäljning av kyrklig jord. Enheten handhar också kapitalförvaltningen både för Göteborgs stifts prästlönetillgångar och Göteborgs stift. Enheten svarar också för stiftets medverkan i Stiftsvinden 1, ekonomisk förening.

I Göteborgs stifts uppgifter ingår att förvalta prästlönetillgångarna. Kyrkan har mycket gamla anor som markägare och redan under medeltiden på 1100- och 1200-talen tillkom de första egendomarna. När Sverige blev kristet bildades församlingar med kyrka och präst, och en del av prästens lön skulle bestå i avkastning från mark – jord och skog.

Prästlönetillgångarna består idag av prästlönefastigheter och en prästlönefond, och förvaltas av varje stift med uppgift att bidra till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans förkunnelse. De ska förvaltas så effektivt som möjligt för att ge bästa möjliga totalavkastning, i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. Natur- och kulturvårdsintressen ska beaktas i skälig omfattning. Utöver certifieringar enligt PEFC™ och FSC™ har Göteborgs stift fastställt en naturvårdspolicy för sitt skogsbruk.

Vill du veta mer om Prästlönetillgångarna?
Se filmen som berättar om hur vi arbetar!

Fredrik Tengberg

Fredrik Tengberg

Prästlönetillgångarna, Enhetschef

Emelie Albertsson

Emelie Albertsson

Göteborgs stift

Prästlönetillgångarna, Ekonom

Andreas Augustsson

Andreas Augustsson

Göteborgs stift

Prästlönetillgångarna, Skogsförman

Ingegerd Evaldsson

Ingegerd Evaldsson

Göteborgs stift

Prästlönetillgångarna, Redovisningsekonom

Lars-Olov Georgsson

Lars-Olov Georgsson

Göteborgs stift

Prästlönetillgångarna, Skogvaktare, Norra distriktet

Per-Erik Hallin

Per-Erik Hallin

Göteborgs stift

Prästlönetillgångarna, Egendomsförvaltare

Johanna  Ivarsson

Johanna Ivarsson

Göteborgs stift

Prästlönetillgångarna, Skogvaktare, Södra distriktet, Certifieringsfrågor

Lea Myllylä

Lea Myllylä

Göteborgs stift

Prästlönetillgångarna, Förvaltningssekreterare

Mattias Siljefjord

Mattias Siljefjord

Göteborgs stift

Prästlönetillgångarna, Skogvaktare, Södra distriktet

Fredrik Tengberg

Fredrik Tengberg

Göteborgs stift

Prästlönetillgångarna, Enhetschef