Foto: Ikon

Fastigheter och kulturarv

Enheten stöder församlingarna i fastighetsfrågor som upphandling av renoveringar, underhållsplaner, projektledning, miljö- och klimatfrågor samt kulturarvsfrågor.

I Göteborgs stift finns det ca 1 500 byggnader varav 371 är kyrkor. Ett gott underhåll är avgörande för hur väl det stora kulturarv som Svenska kyrkan förvaltar kan bevaras till eftervärlden. Inom området fastighetsförvaltning erbjuds servicebyråtjänster så som lokalförsörjning, teknisk fastighetsförvaltning, fastighetsekonomi samt upphandling.

Området energi och hållbarhet stödjer pastorat och församlingar i energi- och hållbarhetsfrågor. Det kan handla om miljödiplomering, Fairtrade, energi- och klimatprojekt samt kansliets interna hållbarhetsarbete. Stiftet erbjuder även kompetensutveckling inom energi- och hållbarhetsområdena. 

Stiftets experter inom kulturarv stödjer pastorat och församlingar i kulturarvsfrågor och bidragsansökningar.

För att församlingarna ska kunna lägga mer tid och resurser på att uppfylla sina grundläggande uppgifter, att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission, har Svenska kyrkan Gemensamt ansvar. Gemensamt ansvar innebär att det finns ett gemensamt fastighetsregister, lokalförsörjningsplaner med verksamhetsfokus i alla församlingar/pastorat och en gemensam hantering av övertaliga kyrkor.

Roddy Karlsson

Roddy Karlsson

Enhetschef, Fastighet och Kulturarv