Foto: Ikon

Ekonomienheten

Enhetens uppdrag innefattar arbete inom Ekonomi volym, Ekonomi kvalité och Gravadministration och utförs för församlingar och pastorat inom Göteborgs stift samt för stiftskansliet. På enheten arbetar medarbetare med rollerna ekonomiassistent och ekonom.

Ekonomi volym omfattar löpande hantering av kund- och leverantörsfakturor, kollekter samt övrig löpande bokföring. Ekonomi kvalité omfattar årsstyrt arbete med bland annat budget, bokslut och årsredovisning samt kontinuerligt controllerstöd i uppföljning, analys och planering.

Arbetet för församlingar och pastorat sker i form av Servicebyråtjänster som erbjuds i syfte att främja en god förvaltning och bidra till att frigöra tid och resurser för församlingarnas grundläggande uppgifter; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Servicebyråtjänsterna är standardiserade tjänster som stiften arbetar med tillsammans med Svenska kyrkans nationella nivå för att skapa en samordnad och ändamålsenlig administration inom hela Svenska kyrkan. Servicebyråtjänsterna inom ekonomi bygger på GAS-konceptet; ett gemensamt arbetssätt, processer och IT-system som ska effektivisera resurserna som förbrukas på administration och förvaltning. Enheten arbetar också löpande med utveckling av egna rutiner som komplement till GAS-konceptet.

Målsättningen är att Servicebyråtjänsterna ska uppfattas som värdefulla, tillförlitliga och av hög kvalitet. För att uppnå detta eftersträvas en nära och god dialog mellan församling/pastorat och stift samt stor tydlighet om innehållet i Servicebyråtjänsterna och om gränsdragningen mellan vad som görs lokalt respektive på stiftet.

Stiftet vill också gärna bistå i att utveckla de lokala rutinerna inom ekonomiområdet för att tillsammans med församling/pastorat uppnå så välfungerande stödfunktioner i församlingarna som möjligt.

Maria Frykberg

Maria Frykberg

Ekonomi, Enhetschef