Foto: Ikon

Vilka får välja biskop?

Röstberättigade är ledamöterna i Stiftsstyrelsen och Domkapitlet, präster och diakoner som är fast anställda eller har en tjänst på minst 6 månader i stift/församling/pastorat samt särskilt utsedda elektorer.

Antalet elektorer är lika med antalet präster och diakoner i församlingstjänst, enligt Kyrkoordningen 8:16a §. Det ska alltså väljas lika många elektorer som det finns röstberättigade präster och diakoner anställda i stiftets församlingar och pastorat samt anställda pastorsadjunkter när stiftsstyrelsen beslutar tidpunkten för valet.

Elektorer och deras ersättare väljs av kyrkofullmäktige. Valbar som elektor och ersättare för elektor är den som bor i församlingen eller pastoratet, är döpt, tillhör Svenska kyrkan och har fyllt 18 år senast på valdagen. Ingen har mer än en röst även om man skulle tillhöra fler än en av de röstberättigade grupperna.