Foto: Ikon

Så väljs en biskop

Röstlängd fastställs av Personalutskottet.

Röstberättigade är stiftsstyrelsens och domkapitlets ledamöter, präster och diakoner med tillsvidareanställning eller på minst sex månaders tjänst samt särskilt utsedda elektorer som väljs av pastorat/församlingar. Antalet elektorer ska motsvara antalet präster och diakoner i stiftets församlingar och pastorat samt anställda pastorsadjunkter.

Valprocessen inleds med ett nomineringsval för att få fram kandidater. Vid detta val kan alla röstberättigade nominera namn. När nomineringen är avslutad röstar de röstberättigade. De kandidater som då fått minst fem procent av rösterna går vidare till biskopsvalet. Om möjligt ska minst fem kandidater tas fram. De som gått vidare behörighetsprövas av Ansvarsnämnden för biskopar.

Efter nomineringsvalet anordnas en hearing/utfrågning. Kandidaterna presenteras också utförligt på Göteborgs stifts hemsida.

Biskopsvalet förrättas kontraktsvis med kontraktsprosten som valförrättare. Stiftsstyrelsens och domkapitlets ledamöter röstar i Göteborg. Om någon kandidat får fler än hälften av rösterna är valet klart. I annat fall sker en andra valomgång mellan de två kandidater som fått flest röster. Den som då får flest röster har valts till biskop och kallas därmed biskop electus till dess biskopsvigning skett.

Biskopsvigning sker i Uppsala domkyrka. Ärkebiskopen viger, assisterad av övriga biskopar i Sverige samt särskilt inbjudna biskopar från andra kyrkor.