Foto: Ikon

Minoritetsspråk

Svenska kyrkan lever och arbetar på flera språk sedan flera hundra år tillbaka. Stiftet vill slå vakt om minoritetsspråkens roll och plats i Svenska kyrkans liv och lyfta fram värdet av att få fira gudstjänst på sitt hjärtas språk.

Göteborgs stift främjar minoriteters möjligheter till delaktighet och inflytande. Ett minoritetsperspektiv ska därför genomsyra stiftets arbete vid såväl arrangemang, kommunikation som utredningar. Stiftet ska utöver språk tydligt uppmärksamma och bekräfta minoriteters kulturarv. 

Utifrån lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk följer Göteborgs stift den språkliga avgränsning som rekommenderas i ”En flerspråkig kyrka – policy och mål för Svenska kyrkans arbete på andra språk än svenska” (Svenska kyrkan 2010), s 10. Detta innebär:

  • De nationella minoritetsspråken finska, samiska, romani chib, meänkieli
  • Svenskt teckenspråk

I sitt långsiktiga arbete med främjande och tillsyn vill Göteborgs stift stödja och utveckla arbetet på de nationella minoritetsspråken finska, samiska och romani chib, meänkieli samt teckenspråk. Stiftet vill arbeta för ett aktivt synliggörande och en likavärdesbehandling av tillhöriga med minoritetsspråkig bakgrund.