Foto: Ikon

Fakturering till Göteborgs stift

Följande gäller fakturor ställda till Göteborgs stift:

Betalningsvillkor

Göteborgs stift tillämpar och accepterar 30 dagars betalningsvillkor. Faktureringsavgift, expeditionsavgift och andra liknande avgifter accepteras inte.

Dröjsmålsränta accepteras endast enligt räntelagen dvs. referensränta +8%.

Referens på alla leverantörsfakturor

Fråga alltid efter referens och eventuellt objektsnummer. Uppgift om referensperson ska alltid finnas på fakturan. Referensen används för att beställare ska kunna godkänna fakturan för betalning.

Uppgifter som ska finnas på fakturan

 • Leverantörens juridiska namn och adress
 • Organisations-, momsregistrerings- eller VAT-nummer.
 • Bankgiro (eller plusgiro alt bankkonto)
 • Kundens juridiska namn = Göteborgs stift (252010-0088)
 • Mottagarens fakturaadress
 • Referensperson och eventuellt objektsnummer
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp i kronor och % per momssats
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum

För pappersfakturor

Pappersfakturor ska ställas till referent till följande adress, adressen även ska framgå på fakturan.

Göteborgs stift
Fack 77801736
Box 15018
750 15 Uppsala

Adressen gäller därför alla leverantörsfakturor. Fakturorna går direkt till skanningsleverantör, därför ska annan post till Göteborgs stift skickas i separat försändelse till respektive avdelning eller enhet på adress: Box 11937, 404 39 Göteborg

För digitala fakturor

Leverantörsfakturor i SEK kan mejlas som ett bifogat dokument till:
77801736@faktura.svenskakyrkan.se

Leverantörsfakturor i utländsk valuta kan mejlas som ett bifogat dokument till:
77801736@invoice.svenskakyrkan.se

Utformning av e-post

 • Fakturan måste skickas med som bilaga i mejlet.
 • Flera bilagor i ett mejl hanteras förutsatt att bilagorna i mejlet inte har samma namn. Om de har samma namn kommer endast 1 av dessa behandlas.
 • Endast 1 faktura per bilaga.
 • Är fakturan flersidig måste dessa sidor sammanfogas till en fil innan den bifogas i mejlet.
 • Mejlets totala storlek inkl. bilagor får ej överstiga 10 Mb.
 • Skriven information i mejlet kommer inte att behandlas.

Format på bifogad faktura

Viktigt att följande följs för en korrekt hantering av fakturor i systemet. Om fakturan inte har korrekt format eller filändelse skickas fakturan inte vidare till inskanning och hanteras därför inte.

 • Filnamnet får bara innehålla tecknen: a-z, A-Z, 0-9
 • Formatkrav på den bifogade filen: .pdf/.jpg/.tif
 • Filändelsen måste vara 3-ställd, dvs: .pdf/.jpg/.tif. Både små och stora bokstäver i filändelsen går bra. Filer med andra ändelser t.ex .doc & .xls kastas.
 • Pdf-filer skall vara i A4 format.
 • Pdf-filerna måste vara riktiga PDF-dokument version 1.3 eller högre.
 • Pdf-filer som innehåller en skannad bild med PDF som ett ”skal” kan inte hanteras.
 • PDF-filerna ska vara öppna, utan lösenordsskydd eller på annat sätt låsta.
 • Bilder i .jpg ska ha en upplösning på 200dpi eller mer och får vara max 210x297mm.
 • Bilder i .tif ska vara  i tif grupp 4, 1-bits färgdjup, dvs. svart-vit, 300 dpi för fakturor. Storleken får vara max 210x297mm.

Kvittensrutin

 • En kvittens skickas till den e-postadress fakturan skickades från om kravet på filformatet uppfylls.
 • Kvittensen innebär att fakturan har skickats vidare till skanningsleverantören för inskanning.
 • Kvittensen innebär inte att fakturan är godkänd och inskannad av skanningsleverantören.
 • Om filformatet inte uppfyller kraven så skickas ingen kvittens och mottagaren meddelas om att en felaktig faktura inkommit.
 • Om filformatet uppfylls men fakturan inte kunde skannas av skanningsleverantören på grund av att någon/några andra av ovanstående krav inte uppfylls kommer mottagaren att meddelas.

Uppstår frågor kontakta mig gärna!

Marie-Louise Larsson

Marie-Louise Larsson

Göteborgs stift

Ekonomi, Redovisningssekreterare