Objekt och åtgärder KUB

Bidrag kan enligt villkor fastställda av kyrkostyrelsen ges till underhållsarbeten på kyrkobyggnader. Riktlinjerna för åtgärder som kan erhålla detta bidrag vad avser underhållsarbeten kan jämföras med riktlinjerna för åtgärder som kan erhålla KAE.

Till arbeten på kyrka räknas även arbeten på klockstapel och fast inredning såsom altaruppsats, altarring, predikstol, orgel eller bänkinredning. Vidare kan bidrag lämnas för åtgärder som syftar till att varaktigt förbättra förutsättningarna för att bevara de kulturhistoriska värdena på inventarier som till exempel ny textilförvaring.

Vid arbeten på en kyrka kan bidrag utgå för såväl de direkta byggnadskostnaderna som kostnader för antikvarisk, för förundersökning och projektering, antikvarisk platskontroll och dokumentation under arbete samt för särskilda byggnadshistoriska undersökningar i samband med åtgärderna.

Till vad kan bidrag inte ges?

Kyrkounderhållsbidraget kan enligt kyrkostyrelsens angivna slutsatser inte användas för investeringsliknande projekt som om-och tillbyggnad eller funktionsförbättrande åtgärder på en kyrka. 

Observera att bidraget inte heller är avsett för underhållsarbeten på kyrkogård. Bidrag kan inte ges till underhållsarbeten på fristående gravkapell, däremot kan gravkor, sammanbyggt med kyrkobyggnaden, ges bidrag. Bidrag kan inte heller utgå till konservering eller anskaffning av lösa inventarier som t ex textilier, epitafier, tavlor och nattvardssilver.