Interiör Bersjöns kyrka
Foto: Göteborgs Stift

62 miljoner till bevarandet av kulturarvet

Sammanlagt 109 kyrkor i Bohuslän, Halland, Göteborg och sydvästra delen av Västergötland får dela på 62 miljoner kronor under 2022-2023. Det är den Kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) som fördelats över projekt i Göteborgs stift. Pengarna ska gå till bevarandet av de kulturhistoriska värden i de kyrkor som Svenska kyrkan har ansvar för att vårda.

När Svenska kyrkan och staten fick förändrade relationer år 2000 kom parterna överens om att kyrkan ska få ersättning för vården av Sveriges största sammanhållna kulturarv. Ersättningen är ett stöd till och en kompensation för det ansvar som Svenska kyrkan tar för kyrkobyggnader, kyrktomter och kyrkliga inventarier.

Det kyrkliga kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas. Kyrkornas kulturhistoriska värden ska vårdas och bevaras. Därför ställs höga kvalitetskrav på reparationer, underhåll och förändringar. Den grundläggande principen är att Svenska kyrkan och kulturmiljövården i dialog ska söka lösningar som balanserar bevarande med förändringsbehov så att det kyrkliga kulturarvet bevaras, används och utvecklas.

Ersättningen utgör bara en del av finansieringen, en egeninsats krävs också av församlingarna för att projekten ska kunna genomföras. I genomsnitt står församlingarna själva, genom de tillhörigas medlemsavgifter, för halva kostnaden.

Årets fördelning omfattar totalt 153 ansökningar och 201 åtgärder i 109 kyrkor i Göteborgs stift som får ersättning. 

Här följer några av de projekt i Göteborgs stift som får KAE

Bokenäs gamla kyrka är en av Bohusläns bäst bevarade och äldsta medeltida kyrkor. Kyrkan är uppförd under den norska tiden, troligen redan före år 1100. Den har ett mycket högt kulturhistoriskt värde genom sin höga ålder och få genomgripande förändringar både exteriört och interiört. Bokenäsets kyrka får 2,5 mkr för att göra utvändig restaurering av fasad, fönster och tak.

Fuxerna, Västerlanda och Åsbräcka kyrkor i Lilla Edets pastorat får 258 tkr för att installera nya brandlarm. Att ha väl fungerande brandlarm är ett viktigt förebyggande arbete för ett långsiktigt bevarande.

Bergsjöns kyrka i Göteborg får 3,1 mkr för takomläggning samt renovering av fönster och invändiga ytskikt. Bergsjöns kyrka är en av våra moderna kyrkor, byggd 1974, som är kulturminnesmärkt sedan 1990. 

Stråvalla kyrka i Halland får 422 tkr för fasadrenovering samt mögelsanering och konservering av inredning och inventarier. Förutom konservering av inventarier och fast inredning ingår även konservering av medeltida kalkmålningar som är mycket värdefulla.

Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) är statens sätt att kompensera Svenska kyrkan för de resurser som krävs för att bevara och göra vårt arv tillgängligt för allmänheten.

Elin Lif

Elin Lif

Göteborgs stift

Fastighet och Kulturarv, Stiftsantikvarie