Foto: Magnus Aronson

2026 kommer nyöversättning av Nya Testamentet

Nyhet Publicerad

Lagom till 500-årsjubileet för den svenska översättningen av Nya Testamentet 1526 kommer en nyöversättning av NT. Redan nu finns en pilotöversättning för nyfikna och intresserade bibelläsare, berättar översättningsdirektor Mikael Winninge.

Om fyra år ska den ligga klar, den nya översättningen av Nya testamentet, NT26. Senast det begav sig var 1981, NT81, som i fullbordat skick med Gamla testamentet kallas Bibel 2000. Då var det en statlig kommission som stod bakom översättningen. I dag sker det under Svenska Bibelsällskapets överinseende.

– En översättning är ett försök att fånga det ogripbara, säger Mikael Winninge, översättningsdirektor och den som ska hålla ihop arbetet. 
  
Nu finns en ”pilotöversättning” utgiven med titeln Här börjar evangeliet klar, där Markusevangeliet, Filipperbrevet och Första Johannesbrevet finns med. Alla intresserade kan där ta del av bibelböckerna i en ny språklig dräkt, än så länge i en preliminär översättning. Och synpunkter välkomnas av översättarna.

Att översätta två tusen år gamla texter till ett modernt språk i dag är förstås en grannlaga uppgift. Trohet mot originalet ska vägas mot begriplighet, begrepp och bilder från en judisk och antik kultur fjärran från vår ska bevaras, och samtidigt ska den tolkas så att vi kan känna igen oss och låta texten tala till oss och beröra oss.

Bibeltexten ska fungera i flera olika sammanhang: vetenskapligt bland teologer och andra forskare, litterärt som referens i vår kultur, som en kristen urkund i liturgi och församlingsliv, och inte minst i enskild bibelläsning.

En vetenskaplig utmaning, alltså. Så har man också knutit en rad experter till sig. 

Tankarna på en ny bibelöversättning tog fart 2015, då Svenska Bibelsällskapet firade 200-årsjubileum. Två ”försöksballonger” skickades då upp i form av nyöversättningar av delar av Lukasevangeliet och Galaterbrevet. 
Den nu utgivna översättningen kallas ”pilot­översättning”, och skillnaden mot ballongen är att piloten nu har en riktning och ett mål för sin färd: en översättning klar 2026.

Håller tidplanen?

– Vi siktar på 2026, vi vill vara klara till 500-årsjubileet för den svenska översättningen av Nya Testamentet 1526. Så planen måste hålla, vi har inget alternativ. En första version ska vara klar till sommaren.

Denna version kommer att granskas av en rad referensgrupper, Kungliga Vitterhetsakademin och Svenska akademin. De ekumeniska aspekterna är självklara, att översättningen ska kunna användas i alla de olika kyrkotraditioner som är knutna till Bibelsällskapet är en grundläggande ambition.  

Gruppen har ett antal rangordnade principer man följer i arbetet. I korthet är det dessa som gäller:

  • Svenskan ska vara av god kvalitet och ha en naturlig, begriplig och nutida språkdräkt.
  • Grekiska ord ska så långt möjligt översättas på samma sätt på olika ställen (konkordans­princip).
  • Troheten mot dåtidens kultur är angelägen, dåtida seder ska inte nutidsanpassas.
  • Inkluderande språk bör eftersträvas.
  • Det bibliska bildspråket bör bevaras så långt möjligt.
  • Rytm och retoriska drag i en text är viktiga för kommunikationen och bör bevaras.
  • Ålderdomliga ord och uttryck som inte kommunicerar bör undvikas.
  • Stilistiska skillnader i grekiska mellan olika texter bör återspeglas i översättningen.
  • När grekiskan är mångtydig och öppen för mer än en rimlig tolkning, bör denna öppenhet bevaras.

Vilken av dessa principer är den största utmaningen?

– En svårighet är att å ena sidan ge rättvisa åt de historiska miljöerna i Nya testamentet och skapa förståelse för den kulturen, och å andra sidan jobba med ett inkluderande språk, det blir en rad avvägningar vi måste göra.

Just inkluderingen i språket är kanske det som tydligast sätter en tidsprägel från 2020-talet på texterna. ”Bröder” översätts med ”syskon” eller ”bröder och systrar”, något som upplevs som helt naturligt i dag, kvinnorna synliggörs med andra ord. ”Han som” kan översättas med ”den som”.

När det gäller liknelser är det inte lika lätt att ersätta manliga pronomen, då det kan leda till en färglöshet, menar översättarna. ”Fadern” har behållits konsekvent, då den beteckningen speglar den särskilda relation som finns mellan Jesus och Fadern.

– ”Bröder” kan bli ”bröder och systrar”, men det fungerar inte alltid.  ”Kära syskon” fungerar inte på svenska som ett tilltal, då skriver vi ”kära bröder och systrar”, säger Mikael Winninge.

– Texten ska inte ställa barriärer.

Förra gången orsakade ordvalen i bönen Fader vår en lång och het diskussion och oenighet, som exempelvis skillnaden mellan frestelse och prövning. ”Inled oss inte i frestelse” blev ”utsätt oss inte för prövning”. Vad lutar ni åt i dag?

– Det är en knepig fråga som vi bollar med referensgrupperna. I dagsläget kan jag inte säga var det landar, men vi vill ta vara på det som är bra i Bibel 2000. Frestelse och prövning är samma ord på grekiska. Ordet frestelse har fått en annan betydelse i dag, som att vi frestas av njutningar, medan det tidigare var mer synonymt med påfrestning. Gud frestar ingen, enligt Jakobs brev, men Gud kan tillåta prövningar. 
  
Bibeltexterna ska även fungera liturgiskt, alltså i gudstjänsten, och behöver därför en poetisk rytm som gör att den lätt kan läsas.  

– Liturgin är olika i olika kyrkotraditioner, så det är viktigt att texten inte försvårar mötet i församlingen. Vi behöver veta vad det betydde när texten skrevs.

Med åren har de olika bibelöversättningarna blivit ganska många. Så kom exempelvis Svenska folkbibeln ungefär samtidigt som Bibel 2000, detta delvis som en reaktion på den officiella, med ett ledigare språk men också med en dogmatiskt färgad förståelse. Och biskop emeritus Bo Giertz (1905-1998) gjorde i början av 80-talet en egen översättning av NT, som dessutom var försedd med rikliga kommentarer.

En av de senaste är The Message, en parafras av amerikanen Eugene Peterson som rönt stor uppskattning.

Är det ett problem att det finns så många översättningar?

– Egentligen inte. Det finns en föreställning att det ska finnas en stadfäst version, fast det är naturligt att det finns olika översättningar. The Message är mera en utläggning, det är annars predikantens roll.  

– Men jag tycker att mångfalden är bra! 
  
Text: Lasse Bengtsson 
Foto: Magnus Aronson 
  
(Texten har tidigare varit publicerad i tidskriften Korsväg nr 4 2022) 

Översättningsexempel

Mark 1:9–11

NT81: Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes. När han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och Anden komma ner över honom som en duva. Och en röst hördes från himlen: ”Du är min älskade son, du är min utvalde.” 

Pilot26: Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes. Just som han steg upp ur vattnet, såg han himlen dela sig och Anden komma ned som en duva till honom. Och en röst hördes från himlen: ”Du är min älskade son, i dig har jag funnit glädje.” (jfr 1918: ”i dig har jag funnit behag”) 

Mark 1:14

NT81: När Johannes hade blivit fäng­slad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: ”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet”. 

Pilot26: När Johannes hade utlämnats och fängslats kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. Han sa: ”Tiden är inne och Guds rike är nära. Ändra ert sätt att tänka och var trogna mot evangeliet.” 

Mark 9:42

NT81: Den som förleder en av dessa små som tror, för honom vore det bättre att ha kastats till havets botten med en kvarnsten om halsen. 

Pilot26: Den som förleder en av dessa små som tror, för den människan skulle det vara bättre att ha fått en kvarnsten om halsen och blivit kastad i havet. 

1 Joh 2:9–10

NT81: Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är ännu kvar i mörkret. Den som älskar sin broder förblir i ljuset och har ingenting inom sig som leder till fall. 

Pilot26: De som säger sig vara i ljuset med hatar sina syskon är ännu kvar i mörkret. De som älskar sina syskon förblir i ljuset, och där finns inget som leder till fall. 

1 Joh 3:13-14

NT81: Bröder, bli inte för­vånade om världen hatar er. Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar våra bröder. 

Pilot26: Var inte förvånade, kära syskon, om världen hatar er. Vi vet att vi har gått över från döden till livet, för vi älskar våra syskon. 

Fil 3:12-14

NT81: Bröder, jag menar inte att jag har detta i min hand, men ett är säkert: jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och möter mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. 

Pilot26: Kära syskon, jag anser inte att jag redan har det i min hand, men ett är säkert: jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och jagar mot målet, mot det segerpris som Gud har kallat oss till där uppe, i Kristus Jesus. 

Läs vidare

Korsvägsartiklar

Ett urval av artiklar och krönikor från tidskriften Korsväg.

Reportage

Skildringar från olika delar av stiftsorganisationens liv och verksamhet.