Någon formar ett kors av gula blomblad på en stenmur.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Min tro och kyrkans tro

Denna kurs vill ge insikt om Svenska kyrkans historia och identitet genom att studera dess tro, bekännelse och lära. Målet är att bättre förstå det sammanhang i vilket vi verkar, samt hur den egna tron relaterar till detta. Feb-apr 2023, digitalt eller ges på förfrågan

Min tro och kyrkans tro är ett utbildningskoncept som kan användas för att rusta såväl ideella, förtroendevalda som anställda medarbetare i all kyrklig verksamhet. En stor del av behållningen kommer av att gå kursen tillsammans med andra, gärna från samma församling, och ihop få reflektera över kyrkans tro i relation till den egna tron.

Utbildningen omfattar fem träffar på två timmar var, där halva tiden utgörs av föreläsning, andra halvan av samtal. Kurslitteratur är inledningstexterna i Kyrkoordningen, delar av Den augsburgska bekännelsen samt Den lilla katekesen (översättning, inledning och kommentarer av Carl Axel Aurelius och Margareta Brandby-Cöster).

Kostnadsfritt

Observera att detta är en kurs för ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare i Svenska kyrkan. Är du diakonkandidat, studerar till församlingspedagog eller kyrkomusiker och ska gå kursen med samma namn? Du hittar rätt kurs här!

Alternativ 1: Teams-kurs á 5 gånger

Anmäl dig här senast den 9 februari 2023

Följande datum är det som gäller:

 1. Identitet och fromhetstraditioner
  Ons 15 februari 2023, 18.30-20.30, digitalt
  Klicka här för att ansluta till mötet
 2. Gudsbild och bekännelse
  Ons 1 mars 2023, 18.30-20.30, digitalt
  Klicka här för att ansluta till mötet
 3. Frälsningen och det kristna livet
  Ons 15 mars 2023, 18.30-20.30, digitalt
  Klicka här för att ansluta till mötet
 4. Sakramenten – dop, nattvard och bikt
  Ons 29 mars 2023, 18.30-20.30, digitalt
  Klicka här för att ansluta till mötet
 5. Gudstjänst och bibel
  Ons 12 april 2023, 18.30-20.30, digitalt
  Klicka här för att ansluta till mötet

 

Alternativ 2: Kurs ges på förfrågan

Kurs á 5 gånger för anställda och/eller ideella från ett pastorat/församling, antingen på plats, i Stiftets lokaler eller digitalt. Kontakta Frank Lorentzon för att bestämma var och när kursen skall äga rum!

Program

1. Identitet och fromhetstraditioner. Varför är vi som vi är?

 • Vad är tro? Via Aquino trosbegrepp betonas gemenskapens viktiga roll för tron; tro gör vi tillsammans.
 • Kyrkan: de troendes gemenskap: det var (och är) människors erfarenheter, tro, känsla och förståelse som formaliseras och blir kyrkans dogmer och tradition.
 • Evangelisk lutherskt trossamfund, vad är det?
 • Skillnaden mellan episkopala och kongregationalistiska samfund.
 • Olika fromhetstraditioner i Svenska kyrkan.

2. Gudsbild och bekännelse. Vad tror vi på? Vad tror vi inte på?

 • Gud och våra bilder av Gud; hur Gud alltid är bortom bilderna, men hur bilder samtidigt är något nödvändigt, en brygga eller ett fönster till det heliga. Men det är aldrig bilden vi skall tro på, utan verkligheten bilden pekar vidare mot.
 • Om bekännelse, Bekännelseskrifter och Kyrkoordning; en levande kyrka förändras över tid, likaså hur läran uttrycks.
 • Bryggan mellan min tro och kyrkans tro; att göra det färdigformulerade till sitt, att bli en levande del av den större gemenskapen.
 • Hur kan vi formulera vår tro så att den blir relevant idag? En fråga varje tid måste ställa sig!

3. Frälsningen och det kristna livet

 • Vad är frälsningen? Vad är det vi räddas från? Hur går det till? Vad kan eller måste jag göra själv? Om olika försoningsläror (objektiv, subjektiv samt dramatisk).
 • Luthers "tron allena" och "nåden allena": Vad är tro? Vad är en modern Luthersk syn på frälsningen?
 • Om "storord" som gärningar, tro, rättvisa och nåd och hur de skall "översättas" idag.
 • Vilka ord, bilder, berättelser och liknelser fungerar?

4. Sakramenten: dop, nattvard och bikt

 • I ditt dop bekräftar Gud att det han gjort, det har han gjort även för dig; dopet gör det allmänt sagda personligt. En bild för den seger över mörker och död som Gud vunnit och som är dig given.
 • Nattvarden, måltiden som ger liv och gemenskap – men som förutsätter Guds egen livgivande död. Hur ser vi på nattvarden i vår lutherska tradition? Hur skiljer det sig från andra kyrkotraditioner?
 • Bikt – allmän och enskild. Dess ställning i vår kyrka.

5. Gudstjänst och bibel

 • Varför gudstjänst? Varför gör vi som vi gör? Behöver vi fasta former för hur vi skall möta Gud? Om liturgi som språk.
 • Gudstjänst och andakt; olika former att mötas inför Gud.
 • Varför bibeln? Hur göra dess där & då levande här & nu?
 • Några ”nycklar” till hur bibeln kan läsas.