Foto: Alex Giacomini /Ikon

Matutdelning under pandemin

Som kyrka har vi med oss flertusenårig kunskap och erfarenhet av att bidra med fred och frid i tider av oro. Förutom att kyrkans diakoni bidrar med handlingar som betyder skillnad för människor i en utsatt situation har vi ett språk och en plattform för att hantera vad som händer inom oss människor vid en krissituation. Arbete med matutdelning till riskgrupper under coronapandemin är ett sätt.

TILLSAMMANS AV OMSORG OM MÄNNISKOR

Vår tro, våra källor, vår tradition och praktiska erfarenhet är desamma som den alltid varit. I en tid av oro och kris vill vi förmedla ett hopp. Den 25:e mars 2020 slöts ett avtal mellan fem av Sveriges största frivilligorganisationer och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Överenskommelsen innebär att frivilliga från dessa organisationer hjälper äldre och andra i riskgrupp i egen bostad med inhandling av mat och andra viktiga varor. Svenska kyrkan kom att inta en viktig roll i denna samverkan. De förberedande kartläggningarna visade att Svenska kyrkan hade kapacitet att samordna denna verksamhet i 90 % av alla Sveriges kommuner. 

Förutom närvaro i hela landet har kyrkan ofta mycket god lokalkännedom och tillgång till volontärer, viktiga resurser för att snabbt kunna ordna med stöd. Våra medarbetare runtom i landet har vid pandemins utbrott visat på handlingskraft, professionalitet och stor omsorg.

I LERUM BRYTS ENSAMHET NÄR MÄNNISKOR ENGAGERAR SIG 

I Lerums kommun har diakon Lena Sjögren koordinerat den samverkan som Lerums kommun och Svenska kyrkan har ingått för att stötta personer som på grund av pandemin behöver hjälp med matinköp. Tillsammans med kollegor i församlingen och med Jenny Lopes från kommunen har Lena vidareutvecklat det arbetssätt som tagits fram i samband med överenskommelsen. Förutom att människor får nödvändig inköpshjälp möjliggör arbetssättet att ofrivillig isolering bryts för personer i riskgrupp. Värdefullt har också varit att den möjlighet de erbjudit människor som vill och kan, att få bidra i situationen genom att engagera sig som volontärer. En värdefull samverkan med butikerna på orten har också uppnåtts.   

Dela gärna filmen om Lerums arbete!