Kyrkogårdsprojektet

Projektet syftar till att minska klimatpåverkan genom ändrade skötselmetoder. De förändrade metoderna har potential att leda till ökad biologisk mångfald. Naturvärdena på kyrkogårdarna ska kunna identifieras och genom en framtagen lathund kan man få förslag på förbättringsåtgärder.

Projektet har formulerats i sex målområden som handlar om att:

  1. Minska den fossildrivna energianvändningen
  2. Skapa en enhetlig och standardiserad metod för inventering av naturvärden  
  3. Mäta och följa upp klimatpåverkan  
  4. Ta reda på hur biokol kan användas i begravningsverksamheten mark  
  5. Ta fram förslag på hur förvaltningarna kan samla in och använda   t.ex. dagvatten/sommarvatten/sjövatten för bevattning
  6. Dela med sig av kunskap till och samla in kunskap från den största branschorganisationen

Projektet är ett samarrangemang mellan Göteborgs, Lunds och Linköpings stift i samverkan med Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, SKKF, Göteborgs naturhistoriska museum, SLU, Alnarp och Sensus studieförbund. Vidare medverkar ett antal pastorat/församlingar som piloter. Befintliga och nya nätverk används/ska användas för sprida kunskap och samverka i detta projekt.

Delresultaten från projektet kommer att redovisas under våren 2022 såväl här som på Kyrkogårdar och krematorier - Svenska kyrkans intranät - Hållbarhetsportalen På Hållbarhetsportalen hittar ni också en del annat intressant som rör Färdplanen för klimatet. 

 

Manual för inventering av ekologiskt värdefulla miljöer på kyrkogårdar och begravningsplatser

Manualen beskriver en metod för att mäta det ekologiska värdet av ett område. Eftersom metoden utgår från att mäta substrat och miljöer så behövs det inte några djupare artkunskaper hos inventeraren. Men inventeraren bör ha kunskap om skötseln i området eftersom några delar av det som efterfrågas går inte att se under alla tider på året, till exempel om ängsytorna gödslas eller om dammen är vattenfylld under hela året. Filen heter ”Fältblankett Svenska kyrkan” och du hittar den här för nedladdning