Foto: Getty Images

Kyrkans klimat- och hållbarhetsarbete

Livet är värdefullt. För alla människor och alla andra levande varelser som har jorden som sitt hem. Tillsammans kan vi vara med och skapa en hållbar utveckling för alla människor, både nu levande och kommande generationer och för hela skapelsen.

Göteborgs stift arbetar sedan drygt 20 år tillbaka enligt process- och ledningsverktyget Kyrkans miljödiplomering. I dagsläget arbetar förutom stiftskansliet ca 1/3 av enheterna i stiftet med verktyget.

Stiftskansliets klimat- och miljöarbete utgår från en av stiftsfullmäktige fastslagen vision och policy för hållbar utveckling. Det övergripande och långsiktiga målet är att främja ett utvecklat, systematiskt och långsiktigt arbete – på såväl stiftskansliet som i stiftets församlingar och pastorat – med ständiga förbättringar för hållbar utveckling. Som stöd i arbetet på stiftskansliet finns sedan många år tillbaka en Hållbarhetsgrupp med personer från olika enheter. Klimat- och hållbarhetssamordnaren samordnar arbetet.

I december 2019 antog Kyrkostyrelsen, efter stiftsgemensamt förarbete, Svenska kyrkans Färdplan för klimatet - en färdplan med sikte bland annat på att Svenska kyrkan ska vara klimatneutral 2030, dvs. kyrkan som helhet ska inte lämna något nettobidrag till den globala uppvärmningen. Målet ska till största delen nås genom utsläppsminskningar inom Svenska kyrkans egen verksamhet samt andra insatser för omställning nationellt och globalt.

I Göteborgs stifts stiftsstrategi finns formulerat några inriktningsmål för stiftsorganisationen att arbeta utifrån. Ett av dem lyder: Vi bidrar till kyrkans nationella färdplan för klimatet.

Stiftskansliets vision och policy för hållbar utveckling

Skapelsen och allt liv utgår ur Guds hand. Därför är livet heligt och värdefullt i sig. Människan skapades till Guds avbild, och som en del av skapelsen är det människans uppgift att bruka och förvalta den. Göteborgs stift vill vara en förebild vad gäller hållbar utveckling, ta ett aktivt ansvar och stödja och inspirera stiftets församlingar i vår gemensamma uppgift att förvalta Guds skapelse.

I linje med Göteborgs stifts gemensamma skapelseansvar ska

 • omsorgen om miljön genomsyra all verksamhet och prägla det dagliga arbetet i syfte att främja och verka för en hållbar utveckling och en rättvis fördelning av jordens resurser.
 • miljöarbetet präglas av kretsloppsprincipen. Det som utvinns ur naturen ska på ett uthålligt sätt kunna användas, återvinnas eller slutgiltigt omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning. Verksamhetens miljöpåverkan ska ses i sin helhet och innefatta alla led: kyrkans pastorala verksamhet, förvaltning och ekonomi, skötsel av naturtillgångar och andra egendomar, inköp, transporter, avfallshantering.
 • förvaltningen av prästlönetillgångar ske i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. Enligt förvaltarskapstanken handlar det både om att nyttja olika marktillgångar för att tillgodose människors behov och om att vårda naturen med tanke på dess egenvärde och på framtida generationers behov. Skogsbruket i Göteborgs stifts prästlönetillgångar ska vara certifierat enligt FSC® och PEFC™. De gröna skogsbruksplanerna ska ligga till grund för skötseln av fastigheterna.
 • alla enheter inom Göteborgs stift erbjudas inspiration, utbildning och information i frågor som rör miljö och hållbar utveckling.
 • Göteborgs stift främja och verka för att alla församlingar och övriga kyrkliga organisationer och enheter inom Göteborgs stift blir diplomerade enligt Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling.
 • stiftskansliet verka för ständig förbättring beträffande miljö-, etik- och rättvisefrågor.
 • gällande miljölagar och föreskrifter följas i all verksamhet och vid alla beslut.

Stiftets miljöpolicy ska vara vägledande för stiftets förtroendevalda i stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse, domkapitel och för stiftsanställda.

Vad får dessa dokument för konsekvenser på det konkreta arbetet?

Tillsammans med effekt- och etappmålen i Svenska kyrkans Färdplan för klimatet och vad som kommer fram i stiftskansliets årliga hållbarhetsredovisning har ett antal mål av mer övergripande karaktär formulerats och beslutats om:

 1. Stiftskansliet ska genom ord och handling vara ett föredöme för hur vi som stift och församlingar kan leva och verka som Guds skapade medskapare, bland annat genom att integrera Kyrkans Färdplan för klimatet i den pastorala verksamheten.
 2. Stiftskansliet ska uppmuntra och underlätta för församlingar och pastorat att arbeta med energieffektiviseringar i sina byggnader och öka sin egen produktion av förnybar energi. Stiftskansliet ska också arbeta för att det i de egna lokalerna (även hyrda) görs energieffektiviseringar och tas största möjliga miljöhänsyn samt att det på kyrkans fastighetsinnehav produceras förnybar energi som kan konsumeras av församlingar och pastorat.
 3. Stiftskansliet ska på ett tydligt sätt bidra till omställningen till fossilfria transporter med målet att resor och transporter ska vara helt fossilfria 2030. Vid persontransporter bör även hälsoeffekter beaktas.
 4. Stiftskansliet ska underlätta och stödja församlingar/pastorat i omställningen till en hållbar och klimatsmart förvaltning av kyrkogårdar och andra grönytor – dvs. en fossilfri begravningsverksamhet med en rik biologisk mångfald och god samverkan med andra enheter.
 5. Stiftskansliet ska arbeta aktivt för att miljö-, klimat- och rättvisefrågor ständigt hålls aktuella i enheternas inköpsrutiner och förvaltning, bland annat genom att arbeta för att hållbara och klimatsmarta avtal tecknas och genom att främja en övergång till cirkulär ekonomi.
 6. Stiftet ska främja och stimulera användandet av lednings- och processverktyget Kyrkans miljödiplomering samt andra väl fungerande verktyg såsom klimatredovisningssystemet Cemasys och nationellt upphandlade kemikaliehanteringssystemet.

Läs mer om Kyrkans miljödiplomering och Färdplan för klimatet på
Hållbar utveckling - Göteborgs stift (svenskakyrkan.se)
Hållbarhet - Startsida (sharepoint.com)

Läs stiftets Hållbarhetsredovisning 2022

Vårt arbete för klimatet - Svenska kyrkan och Miljödiplomering - Svenska kyrkan

Hållbar utveckling

Tillsammans med kyrkor, organisationer, näringslivet, engagerade individer och politiker kan vi verka för en omställning som sker i sådan takt att livet värnas, för både nu levande och kommande generationer som för hela skapelsen.

Kyrkans miljödiplomering

Kyrkans miljödiplomering är ett ledningssystem för församlingens långsiktiga arbete med sin miljöpåverkan, där vi idag ser tydliga effekter i klimatförändringar och spridning av miljögifter. Ett systematiskt målinriktat arbete med miljöfrågor leder till ständiga förbättringar och möjliggör att nå målen i Svenska kyrkans färdplan för klimatet.