Vetenskapsfestivalen personuppgiftsbehandling

Medverkar du i Vetenskapsfestivalen? Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter. In English, see below.

Information om dina personuppgifter

Göteborgs stift är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in om dig. De uppgifter vi samlar in är ditt namn, din yrkestitel, arbetsplats och eventuellt bankkonto. Uppgifterna används i administreringen av och marknadsföringen för Svenska kyrkans program på Vetenskapsfestivalen, samt för att betala ditt arvode för medverkan i festivalen. Uppgifterna (förutom bankuppgifter) förekommer i Svenska kyrkans festivalprogramfolder, på Göteborgs stifts intranät och externwebb, i Facebookevenemang, nyhetsbrev, pressmeddelanden samt i annonser i dagspress och sociala medier.

Dina uppgifter överförs också till Vetenskapsfestivalens webb och programtidning via ett webbformulär. De kan även förekomma i Vetenskapsfestivalens marknadsföring. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är det avtal om medverkan i festivalen vi ingår med dig genom att du tackar ja till förfrågan om medverkan.  

Dina uppgifter hämtas in dels via direktkontakt genom mejl eller telefon och dels via din arbetsplats webbsida. Vi sparar dina uppgifter i tre år för att kunna gå tillbaka och se vilka personer som medverkat i tidigare års festivaler.

Här nedanför finns information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen samt kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud. 

Information about your personal data 

According to the General Data Protection Regulation (GDPR) Göteborgs stift is Personal Data Controller for the lecturers that we invite to our program at the Gothenburg Science Fair. This means Göteborgs stift is responsible for handling your personal data with care.

The personal data we collect is your name, title, workplace and some bank information (for payment of your commission). Data will be used in the administration and marketing of the Church of Sweden’s participation at the Science Fair. Data will figure in a marketing folder, on the web and intranet of Göteborgs stift, on social media in ads and content, in newsletters, in press releases and in printed ads. Your data will also be transferred to the general administration’s office of the Science Fair through a web form, to be published on the web and in the fair’s magazine. Data may occur in other marketing efforts initiated by the Science Fair.

The legal ground for our handling of your personal data is the agreement we make when you accept to participate. Your personal data is collected through direct contact by mail or phone or through the web page of your employer. We are saving your data for three years because we want to keep track of participants in earlier fairs.

For information on your rights according to the law of General Data Protection Regulation and contact information to our Data Protection Officer, please click the link below.

Personuppgiftsbehandling

Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.