Meny

Kulturarv

Göteborgs stifts kyrkor, kapell och kyrkogårdar är ett viktigt kulturarv. Det är Svenska kyrkans ansvar att vårda och underhålla de kyrkor som har ett kulturhistoriskt värde. Samtidigt ska byggnaderna fungera som rum för livstolkning i det moderna samhället.

Våra kyrkor har alltid varit levande byggnader och har förändrats av de sockenbor som samlats där genom tiderna. Kyrkan kan ses som ett träd med årsringar från hantverkare och konstnärer som bidragit till att gestalta ett rum för mötet med Gud. Årsringarna utgörs också av spår efter gudstjänstfirare som hjälpt till att donera eller tillverka föremål till kyrkorummets prydnad.

De allra flesta av våra kyrkor är skyddade enligt lag för att de kulturhistoriska värdena ska finnas kvar för oss och för framtida generationer. Detta behöver inte betyda att förändringar inte alls är tillåtna, utan snarare att man måste enas med länsstyrelsen om en varsam lösning.

Den kyrkoantikvariska ersättningen kom till när stat och kyrka skildes åt. Genom denna ersättning bidrar alla skattebetalare till vården av det kyrkliga kulturarvet. I stiftet finns dessutom en regional samrådsgrupp för de kyrkliga kulturminnena med representanter från Svenska kyrkan, länssstyrelserna och de regionala museerna.

På Göteborgs stiftskansli finns två stiftsantikvarier för att stödja församlingar i frågor som rör kyrkoantikvarisk ersättning, vård och underhåll av kyrkor, inventarier och begravningsplatser, samt övriga antikvariska spörsmål.

Roddy Karlsson

Roddy Karlsson

Göteborgs stift

Enhetschef, Fastighet och Kulturarv