Detalj från ett altarskåp i förgyllt trä.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Kyrkounderhållsbidrag (KUB)

Kyrkounderhållsbidraget (KUB) är ett stiftsbidrag för kyrkounderhåll. Välkommen med din ansökan!

Kyrkounderhållsbidraget (KUB) är ett stiftsbidrag för kyrkounderhåll som finns från och med januari 2018. Det tillkom inom ramen för utjämningssystemet. Bidraget handläggs av stiften enligt bestämmelse i kyrkoordningen. Pengarna skall användas för församlingarnas underhållsåtgärder på kyrkorna.

För att söka kyrkounderhållsbidrag fyller ni i blanketten Ansökningsblankett KUB och scannar in den tillsammans med övrigt underlag och skickar till Göteborgs stift på  e-postadress goteborgsstift@svenskakyrkan.se.  Ni kan läsa mer om hur ni ansöker på sidan Ansökan KUB. Ansökan för år 2025 ska vara stiftsstyrelsen tillhanda senast den 31 oktober 2023.  Ansökningar som kommer in för sent kommer att ligga kvar till 2026 års fördelning.

Du kan läsa mer om bidraget på nationella nivåns sidor om Kyrkounderhållsbidrag.

Ansökan KUB

Ni ansöker per kyrka och åtgärdskategori fördelat på inre och yttre åtgärder eftersom ärendet registreras på den enskilda kyrkan.

Beslut om KUB

Från och med 2020 års fördelning är KUB-processen ändrad så att den nu följer tider för ansökning och beslutsdatum som KAE-processen har. För 2025 års KUB kommer stiftsstyrelsen att fatta beslut i april 2024.

Objekt och åtgärder KUB

Bidrag kan enligt villkor fastställda av kyrkostyrelsen ges till underhållsarbeten på kyrkobyggnader. Riktlinjerna för åtgärder som kan erhålla detta bidrag vad avser underhållsarbeten kan jämföras med riktlinjerna för åtgärder som kan erhålla KAE.

Rekvisition av KUB

Beviljat kyrkounderhållsbidrag betalas ut tidigast i januari det aktuella ansökningsåret, om inget annat framgår av stiftsstyrelsens beslut. Ersättningen står till församlingens/pastoratets förfogande under två år. Därefter måste församlingen/pastoratet hos stiftsstyrelsen begära att få behålla bidraget, som annars förfaller.

Villkor för KUB

En förutsättning för att bidrag skall utgå till en kyrka, som är skyddad enligt 4 kap. Kulturmiljölagen, är att länsstyrelsen har godkänt de avsedda åtgärderna. Tillstånd bör föreligga innan ansökan om bidrag sker. Alla kyrkor uppförda före år 1940 och ett antal särskilt utvalda kyrkor uppförda därefter är skyddade enligt kulturmiljölagen.