Projektet Skapa plats
Foto: Magnus Aronsson

Att skapa plats för alla

Genom satsningen Skapa plats vill Svenska kyrkan utveckla metoder för att stärka arbetslösa som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Flera församlingar i Göteborgs stift och Karlstads stift har gått in i detta, och vill på så sätt vara med och dela erfarenheter med andra församlingar.

Mörkret övergår i ljus. Efter natt­pärlan i Martin Lönnebos Frälsarkrans kommer Uppståndelsepärlan, den vita pärlan som står för att godheten segrar över det onda, livet över döden. Uppståndelsepärlan är hoppets pärla, den som får oss att hoppas när livet bär emot. Mitt i all oro över framtiden och nuet vill den påminna om det godas möjlighet att besegra det onda, om vikten av att söka ljuset. Att aldrig sluta att hoppas.

Den vita pärlan kan stå som en symbol för Svenska kyrkans projekt Skapa plats för att stötta människor i arbetslöshet. Att ge hopp. I en tid när allt fler står utan arbete satsar Svenska kyrkan på att utveckla metoder för att stärka arbetslösa som står särskilt långt från arbetsmarknaden.

– Att skapa plats för alla människor är en grund för diakonin och diakoni är ett av kyrkans grundläggande uppdrag, förklarar Helena Jonsson, stiftsdiakon vid Göteborgs stift. Diakonin ska ha ett särskilt fokus på människor i utsatta livssituationer.

Genom projektet Skapa plats har Svenska kyrkan beviljats 7 miljoner kronor från europeiska socialfonden för att till och med november 2022 kraftsamla och göra Svenska kyrkan tydligare som aktör i dessa frågor. Luleå, Västerås, Stockholms, Strängnäs, Karlstads och Göteborgs stift är del av arbetet.

Målet är att på olika sätt underlätta för församlingar i Svenska kyrkan att utifrån sina lokala förutsättningar göra en diakonal insats för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Verksamheten kan bedrivas med hjälp av ordinarie anställda, i de lokaler man har och genom de dagliga verksamheter man bedriver. Man kan också bygga upp en särskild verksamhet.

Från varje deltagande stift deltar två till fyra församlingar som förbinder sig att under perioden ta emot minst fem personer för arbets­träning eller rehabilitering i samverkan med arbets­förmedlingen eller annan sändande aktör.

Under de två år arbetet pågår beräknas församlingarna nå minst tvåhundra deltagare. Arbetet bygger på dialog och förändring. Tillsammans bidrar alla; församlingar, stift och deltagare, till ett lärande med fokus på den enskildes hälsa, egenmakt och rätt till arbete.

Som kyrka vet vi mycket om hur en människa kan påverkas av att bli ställd utanför arbetslivet

I Göteborgs stift deltar Svenska kyrkan på Tjörn samt Kareby och Herrestads församlingar. I Karlstad stift deltar Hammarö församling och Arvika pastorat.

De deltagande församlingarna får tillgång till ett nätverk bestående av församlingar från de olika stiften att dela erfarenheter och idéer med. De får också tillgång till arbetsmetoder och strukturer som dokumenterar och säkrar kvalitén på arbetet, utbildningar och kompetensutveckling.

– Många församlingar arbetar sedan länge med att erbjuda platser för personer som står långt från arbetsmarknaden och gör genom detta betydande insatser, förklarar Helena.

– Som kyrka vet vi mycket om hur en människa kan påverkas av att bli ställd utanför arbetslivet – både praktiskt och till exempel ekonomiskt. Men också hur man kan tappa fotfästet existentiellt, psykiskt och socialt. Att just nu prioritera detta område, är en tydlig diakonal uppgift.

Många församlingar har också erfarenhet av att möta svårigheter kring att bygga hållbara och långsiktiga verksamheter, kring samverkan och att få rimliga ekonomiska förutsättningar för att stötta människor på vägen att komma närmare arbetsmarknaden.

Eftersom denna kraftsamling berör alla nivåer i Svenska kyrkan, finns möjlighet att samverka kring erfarenheter och metoder för det goda bemötandet och ett hållbart arbetssätt, men också att arbeta med och driva frågor som rör Svenska kyrkans möjligheter att skapa påverkan och våra möjligheter att vara en aktör på området.

– Självklart ligger fokus i det dagliga arbetet i församlingen, det är där det händer, menar Helena! Samtidigt är det inspirerande att vi samlas i ett gemensamt utvecklingsarbete på detta sätt, över stiftsgränser och tillsammans med Kyrkokansliet. Där utmaningarna är stora, är det viktigt att vi hjälps åt.

Text Agneta Riddar

Texten har tidigare publicerats i tidskriften Korsväg (nr 2 2021).

Det offentliga rummet bör vara en rättvis plats för alla, en plats som ger lika tillträde till beslutsprocesser, som innebär trygghet också för de mest utsatta och där samverkan mellan alla grupper i samhället kan ske på ett meningsfullt sätt.

Antje Jackelen, ur förordet till ”Kyrkan i det offentliga rummet”, Lutherska världsförbundet 2016.

    Vill du veta mer? Kontakta mig gärna.

  • Helena Jonsson

    Helena Jonsson

    Göteborgs stift

    Stiftsdiakon inriktning diakonal utveckling, Teamledare, Församlingsutvecklingsenheten