En egengjord skylt i trä i skogen med texten Våran väg.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Kom igång, FIN

När församlingsinstruktionen skrivs så läggs vägen framåt för de närmaste fyra åren, då handlar det om att se vilka förutsättningar som finns, bedöma vad som behöver göras för att nå dit, prioritera och att handla utifrån det.

Inled arbetet i god tid
Starta arbetet med församlingsinstruktionen – inklusive barnkonsekvensanalys (BKA) och omvärldsanalys – i god tid så att en ny FIN kan utfärdas vart fjärde år. Då hinner ni förankra dokumentet i församlingen/pastorat innan utfärdandet. Dessutom kan ni få ett bra stöd för församlingens målarbete inför den aktuella mandatperioden.

Samråd med domkapitlet
Kyrkoherden och kyrkorådet ansvarar för att utarbeta förslaget till FIN i samråd och i regelbunden kontakt med handläggare på stiftskansliet. Det innefattar att presentera tidsplan samt att utarbeta innehållet utifrån de riktlinjer som finns i mallen.

Innan församlingen eller pastoratet tar beslut om FIN i kyrkofullmäktige ska stiftets handläggare kontaktas för att inhämta synpunkter från dem på innehållet i FIN-materialet.

Inbjud många att delta i arbetet
Arbetet med församlingsinstruktion bör kännetecknas av en bred process. För att förankra dokumentet i församlingens/pastoratets vardag är det viktigt att många ges möjlighet att bidra i processen. Församlingsinstruktionen gäller hela pastoratet och utgör underlag för hur arbetslagets resurser ska användas. För att undvika ett ”vi/dem”-tänkande är det viktigt att reflektera över vad församlingen är när texten i FIN formuleras.

Anställda och förtroendevalda, ideella medarbetare och andra kyrkotillhöriga, unga och gamla bör inbjudas i arbetet. Faktainsamling, analys, diskussion och teologisk reflektion sker med fördel i blandade grupper och över en längre tid.

Planera arbetet
Gör en plan för ert arbete där ni för in vilka mötesplatser ni vill satsa på, val av metoder för att nå ert mål, tidsplan och vem som ansvarar för vilka delar i arbetet. Församlingsaftnar och samlingar efter gudstjänster kan ge möjlighet till ett brett engagemang.

Frågor i planeringsfasen:

Vilka ska läsa församlingsinstruktionen?
Hur kommer FIN att användas i verksamhetsplanering och uppföljning?
Hur möjliggör vi mångas delaktighet i processen med FIN?
Hur inhämtar vi barn och ungas synpunkter, och vilka väljer vi att fråga?
Hur organiseras arbetet och vem ansvarar för kontakt med domkapitlet?