Ett litet barn håller i en hjärtformad våffla.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kampanj i egen regi

Församlingar kan ansluta sig till kampanjerna genom att ta del av det material som Svenska kyrkan tar fram och sprida det vidare till sina medlemmar och i det lokala samhället. Församlingar kan också ordna egna aktiviteter och evenemang som är i samklang med kampanjernas budskap och teman.

Det kan handla om affischer, foldrar, annonser eller annat material som är specifikt utformat för kampanjen. Genom att sprida detta material på olika platser och via olika kanaler, till exempel på sociala medier eller genom lokala tidningar, kan församlingarna nå ut till fler människor och öka kampanjens synlighet.

Församlingar kan också ordna egna aktiviteter och evenemang som är i samklang med kampanjernas budskap och teman. Det kan vara allt från gudstjänster och bönestunder till debatter, föreläsningar eller samtal om viktiga frågor som rör kampanjens tema. Genom att ordna egna aktiviteter kan församlingarna engagera sin egen församling och det lokala samhället i kampanjens frågor och skapa en ökad medvetenhet och förståelse för dem.

Här är några förslag på upplägg för att arbeta med kampanjer i församling:

  1. Planera och organisera: Först och främst bör man samla en grupp av engagerade personer från församlingen som kan arbeta tillsammans för att planera och organisera kampanjen. Det kan vara präster, diakoner, körmedlemmar, ungdomsledare eller andra församlingsmedlemmar med olika bakgrund och kompetenser.
  2. Bestäm kampanjens målgrupp och budskap: Församlingen behöver bestämma vem som är målgruppen för kampanjen och vad man vill förmedla till dem. Det är viktigt att ha en tydlig och konkret idé om vad kampanjen handlar om och vilket budskap man vill förmedla.
    Vi samlas kring tre större kampanjer: Sommar, kampanjperioden är 15 juni - 15 juli 2023. Sorg, kampanjperioden är 13 okt - 3 nov 2023. Jul, kampanjperioden är: 26 nov - 24 dec 2023.
  3. Skapa material: För att kampanjen ska vara synlig behöver man skapa olika typer av material, till exempel affischer, flyers, banners och sociala medier-inlägg. Man kan också skapa videor, podcastavsnitt eller andra digitala verktyg för att nå ut till en bredare publik.
    Använd befintliga kanaler: Församlingen kan använda befintliga kanaler för att sprida information om kampanjen, såsom kyrkans hemsida, sociala medier, nyhetsbrev och gudstjänster.
  4. Ordna evenemang och aktiviteter: För att locka fler människor att delta i kampanjen kan församlingen ordna evenemang och aktiviteter som är i linje med kampanjens tema. Det kan till exempel vara en konsert, en utställning, en föreläsning eller en workshop.
  5. Uppföljning och utvärdering: Efter kampanjen är det viktigt att utvärdera resultatet och se om man har nått ut till målgruppen på ett effektivt sätt. Det kan hjälpa församlingen att göra förbättringar inför nästa kampanj.

Det finns många olika sätt att arbeta med kampanjer i församling och upplägget kan variera beroende på kampanjens tema och målgrupp. Det är viktigt att församlingen tar hänsyn till sin egen verksamhet och anpassar kampanjen utifrån det.