Att bli diakon.
Foto: Alex & Martin/Ikon

Att bli diakon

Brinner du för alla människors lika värde? Är du en god lyssnare? Då kan Diakonyrket vara något för Dig. Diakonen verkar för att alla människor ska få hjälp i utsatta situationer och ha tillgång till gemenskap och ett socialt nätverk.

Diakonen arbetar mitt i församlingen och har ansvaret för kyrkans sociala arbete. Det kan handla om att samtala och ge stöd, uppmärksamma brister i samhället och bedriva ett påverkansarbete.

Till uppgifterna hör att leda ideella eller andra grupper i församlingen, ordna hembesök eller sjukbesök, arbeta med barn och unga, personer med missbruksproblem eller asylsökande. Det handlar också om att föra de utsattas talan och formulera de dilemman som välfärdssamhället skapat. Diakonen har kontakter med socialtjänst, kommun, sjukhus, arbetsförmedling, försäkringskassa och ideella organisationer. Att leda andakter och medverka i gudstjänster kan också ingå i diakonens uppgifter.

Utbildningsvägar

För att bli diakon ska du ha en fackutbildning från högskola eller universitet med en kandidatexamen på 90 högskolepoäng inom ett av följande ämnesområden: vård-, omvårdnads- eller hälsovetenskap, psykologi/socialpsykologi eller socialt arbete.

Alternativt kan du välja en yrkesutbildning, t.ex. socionom. Till det tillkommer ett års studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut och åtta veckors praktik i en församling. Diakonen tillhör Svenska kyrkans vigningstjänst vilket innebär att du måste bli antagen som diakonkandidat av en biskop. Du tar själv kontakt med stiftsdiakonen i det stift du önskar tillhöra. Efter avslutad utbildning vigs du till diakon i det stift i Svenska kyrkan där du fått en tjänst.

Greger Carlsson

Greger Carlsson

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Stiftsdiakon

Mer om Greger Carlsson

Stiftsdiakon rekrytering