Foto: Kristin Lidell /Ikon

Att bli diakon

Som anställd i en församling är du en av flera i ett arbetslag. Tillsammans har alla i kyrkan ansvar för att levandegöra evangeliet på den plats och i den tid vi lever. Diakonen har ett särskilt ansvar som ledare för kyrkans diakonala arbete. Diakonalt arbete kan beskrivas som kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen.

Diakoni är en av församlingens grundläggande uppgifter. Att vara diakon är ett livslångt uppdrag utifrån löftena som avges vid diakonvigningen. Diakonen bärs självklart av en personlig tro men arbetet innebär att möta människor både inom och utanför kyrkan. Det kan handla om att ge stöd till individer eller grupper, bedriva påverkansarbete, verka för att människor i utsatta situationer ska få hjälp och stöd, leda grupper i församlingen, möta människor i själavård och stödsamtal, leda andakter och medverka i gudstjänster. 

Utbildningsvägar

För att bli diakon i Göteborgs stift måste du bli antagen av stiftets biskop. 

Första steget mot att bli diakon är att kontakta stiftets diakonrekryterare (kontaktuppgifter nedan). Stiftets diakonrekryterare hjälper dig med antagningsprocessen och med att lägga upp din utbildning.

Utbildningen till diakon består av tre delar: fackutbildning, stiftsförlagda moment samt pastoralteologisk utbildning

Fackutbildning vid universitet och högskola

För att bli diakon skall du ha en kandidatexamen eller en yrkesexamen (t.ex. socionom eller sjuksköterska) om minst 180 hp med tydlig karitativ inriktning genom att 90 hp ska innefatta ett av följande huvudområden: 

  • vård
  • omvårdnads- eller hälsovetenskap
  • psykologi
  • socialpsykologi 
  • socialt arbete.

Om du har en kandidatexamen eller yrkesexamen som omfattar minst 180 hp med ett annat huvudområde än ovanstående, så måste du komplettera med 90 hp inom något av ovanstående ämnen. 

Stiftsförlagda moment

Den stiftsförlagda delen av utbildningen består av handledd församlingspraktik och MSS-dagar.

Parallellt med din utbildning gör du de stiftsförlagda moment som krävs, åtta veckors handledd praktik i församling och 8-10 MSS dagar (Mötesplats Stift–Student). MSS-dagarna är utbildningsdagar som görs tillsammans med dem som studerar till  kyrkomusiker, församlingspedagog och präst.

Pastoralteologisk utbildning

Utbildningen till diakon avslutats med studier på Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Lund eller Uppsala. Efter avslutad utbildning vigs du till diakon i det stift i Svenska kyrkan där du har fått tjänst.

Läs mer på Svenska kyrkans utbildningsinstitut: