Foto: GettyImages

Inomhusklimat och Energi

Ett sunt och skonsamt inomhusklimat och en effektiv och låg energianvändning är viktiga faktorer för att Svenska kyrkans kulturarv ska förvaltas väl. Stiftskansliet kan hjälpa dig i arbetet med båda delarna.

Inomhusklimatet är avgörande för hur väl det stora kulturarv som Svenska kyrkan förvaltar kan bevaras till eftervärlden. Ett allt för torrt klimat leder till att trä torkar och spricker och färgen flagnar. Ett allt för fuktigt klimat kan innebära att nedbrytande processer med mögel och röta uppstår. 

Inomhusklimatet kan till viss del regleras genom tillförsel av värmeenergi.

Inomhusklimatet och energianvändningen för att upprätthålla detta påverkar också indirekt det globala klimatet, vilket under senare år blivit allt tydligare. Genom förbränning av fossila bränslen - kol, olja, naturgas - ökar mängden koldioxid i atmosfären, vilket medverkar till att höja jordens medeltemperatur. Hur vi använder energi har alltså betydelse både lokalt och globalt.

Under de senaste 10 åren har ett flertal klimat- och energiprojekt genomförts i stiftet.