Inköp och utlägg

Inom Svenska kyrkan är det väldigt många personer som fått förtroendet att göra inköp. Varje steg från inköp till betalning behöver hanteras på ett ansvarsfullt sätt.

Alla kostnader och utlägg behöver kunna attesteras av minst två personer. Det är en inbyggd rutin i både de ekonomi- och lönesystem som används inom GAS. Utifrån god intern kontroll och effektiva rutiner, rekommenderar vi följande prioritetsordning då inköp sker till enheten:

  1. Faktura till enheten
  2. Företagskort
  3. Utlägg via lönesystemet
  4. Utbetalning via leverantörsreskontran (se nedan)
  5. Direktutbetalning (se nedan)

Rutin för Servicebyråtjänst Ekonomi

  • Utbetalning via leverantörsreskontran: Om utbetalning ska göras via leverantörsreskontran skickar enheten själva in Blankett Utlägg - utbetalning via leverantörsreskontran med eventuella bilagor till skanningen. Underlaget hanteras och attesteras då i enlighet med gällande rekommendationer.
  • Direktutbetalning: Finns det inte möjlighet att använda sig av steg 1-4 kan manuell utbetalning göras. I detta fall används Blankett Utlägg - Direktutbetalning med eventuella bilagor. Underlaget attesteras av besluts- och mottagningsattestant lokalt och skickas sedan till Ekonomifunktionen på Göteborgs stiftskansli.

Blanketterna finns under Dokument Ekonomi.