Foto: GettyImages

I behov av särskilt stöd

Svenska kyrkan är tydlig. Kyrkan är en kyrka för alla. Alla ska inbjudas till delaktighet och dela liv, ingen undantagen. Utifrån specifika förutsättningar, och med varierade förmågor, skapar vi meningsfulla mötesplatser runt om i landet. Göteborgs stift vill vara, forma och underhålla inkluderande praktiker som breddar, fördjupar och berikar.

Ett pedagogiskt arbetssätt, som är bra för människor med behov av särskilt stöd är ofta bra för dem som inte lika uttalat är i behov av särskilt stöd också. Det är inte något kontroversiellt. Bibeln talar om det. ”Vi är en kropp”. Kyrkoordningen föreskriver det. ”Alla är kallade att delta utifrån sina specifika förutsättningar”. Riktlinjerna för Svenska kyrkans konfirmandarbete säger samma. ”Konfirmander i behov av särskilt stöd har rätt till konfirmation utifrån sina individuella förutsättningar”. Att var och en av oss har rätt att bli bemött utifrån våra förutsättningar står också inskrivet i de mänskliga rättigheterna. 

Som människa bland människor är vårt uppdrag att skapa och leva inkluderande praktiker som rymmer och tar tillvara våra färdigheter och förutsättningar. Kyrkan har dessutom en särskild kallelse att ge röst åt den som inte själv har kraft eller ork att föra sin egen talan.

Var och en av oss behöver bli medvetna om hur våra miljöer och rum, hur det vi säger och gör, påverkar andra. Vi är med och sätter kulturen och då behöver vi vara sampratade och medvetna i vad vi gör och varför vi väljer som vi gör. Nyckelorden ”tålamod, tydlighet och struktur” är gudagivna, och ett mantra att bära med, som förhållningssätt och förutsättning. Som Annika Broman, Birgitta Mattsson och Carina Öjermo sagt ”Nödvändigt för några. Bra för alla. Inte skadligt för någon”. Det gäller generellt. Samtidigt kräver särskilda behov kompetens om själva funktionsnedsättningen men också normmedvetenhet och teologisk bearbetning.

Hos dem som arbetar praktiskt med frågorna är det dock en genomgående upplevelse att det ibland är svårt att få till stånd förändring som möjliggör allas delaktighet. Vi behöver hjälpas åt att rusta oss så vi blir bättre. Kallelsen måste synliggöras och konkretiseras. Som hjälp på traven in i uppdraget och längtan om inkludering i praktiken behöver vi kunskap, inspiration och fördjupning.

 

För att särskilt poängtera vikten av att lika villkor inte är en ”särfråga”, i betydelsen udda eller konstig, utan en del av kyrkans identitet och människosyn erbjuder Göteborgs stift bland annat:

 • JÄMNA ÅR erbjuds storkonferensen ”Kick-off / På lika villkor” (tillsammans med Karlstads och Skara stift, Svenska Kyrkans Unga och Sensus) som ett synligt tecken på visionen om en kyrka där alla ryms. 
 • UDDA ÅR får frågorna eget fokus och utrymme i ”På lika villkor – digital fördjupningsdag” (tillsammans med Karlstads och Skara stift, Sensus studieförbund och Kyrkokansliet i Uppsala), i en återkommande digital mötesplats ”varje tisdag vecka 46 udda år”. Den har fokus på mötet med barn och unga i behov av särskilt stöd. 
 • Utbildningen ”Delaktighet och tillgänglighet”. Svenska kyrkan och Sensus har tillsammans tagit fram en utbildning om funktionsvariationer, med särskilt fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som du når via Nationell nivås hemsida.

Vad har vi i backspegeln?

 • 2003-2004 och 2010-2011 genomför Svenska kyrkan utbildningssatsningar i samverkan med Sensus och Ågrenska stiftelsen. Utbildningarna är så kallade ”pilotutbildningar” där deltagare från stiftskanslierna runt om i landet utbildades för att främja, inspirera och utbilda andra. Totalt gick drygt 150 personer dessa utbildningar.
 • 2016 antog kyrkomötet motionen 2016:60 av Sofija Pedersen Videke att uppdra till kyrkostyrelsen att finna former för att stötta Svenska kyrkans arbete kring frågor om funktionsvariationer.
 • 2017 samlades stift och församlingar till ett rådslag gällande arbetet med funktionsnedsättning/variation. I det rådslaget efterlystes bland annat ett utökat stöd i arbetet i form av kommunikation, teologisk fördjupning, fortbildningar, mötesplatser för erfarenhets- och informationsdelande.
 • 2018 presenterade Elna Wahlgren Lundqvist (Kyrkokansliet) den utredning som hon gjort med anledning av Kyrkomötets skrivelse från 2016 (KsSkr 2016:26) om Funktionsvariationer.
 • 2020 Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete tillskriver konfirmander i behov av särskilt stöd en egen rambestämmelse

Nyfiken på mer?

 • Dokumentet Förstudie Funktionsvariationer, svar på Km Skr 2016:26, Elna Wahlgren Lundqvist (2018)
 • Kyrkornas världsråds dokument ”The Gift of being, called to be a church of all and for all” färdigställdes 2016 och finns i översättning som Gåvan att finnas till - Om kyrkan och funktionshinder, Sveriges kristna råds skriftserie nr 23 (2017).
 • Carolin Ahlvik-Harjus avhandling Resisting Indignity: A Feminist Disability Theology (2016)
 • Linda Vikdahls avhandling Jag vill också vara en ängel: Om upplevelser av delaktighet i Svenska kyrkan hos personer med utvecklingsstörning (2014)
 • Dokumentet En kyrka för alla är ett policydokument för kyrkornas arbete med frågor om funktionshinder som Sveriges kristna råds (SKR) styrelse antog 2008. Du hittar det här.
 • Björn Nalle Öhman avhandling Kropp, handling och ritual: hur förstå religion och personer med grava funktionshinder? (2008)
 • Arne Fritzson Att tolka det tvetydiga: Tro, liv och funktionshinder (2007)
 • Susanne Rappmann avhandling Kristi kropp som kritisk metafor: Teologisk reflektion kring funktionshinder (2005)
 • Annika Broman, Birgitta Mattsson och Carina Öjermo, Tålamod, tydlighet och struktur. Konfirmandarbete bland ungdomar som behöver mer (2004)

  Vill du veta mer? Kontakta mig gärna!

 • Beata Åhrman Ekh

  Beata Åhrman Ekh

  Göteborgs stift

  Stiftskonsulent för lärande och undervisning, Församlingsutvecklingsenheten