En person som kommit fram till en gammal kyrka håller en mobiltelefon i handen. På skärmen visas kyrkans position på en karta.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Guide till Vägledning för församlingsinstruktion 3.0, FIN

Vägledning för församlingsinstruktion 3.0 beslutades av domkapitlet i juni 2022. Här är en guide som kan fungera som stöd och inspiration i arbetet med FIN.

Guiden är ett stöd till Vägledning för församlingsinstruktion 3.0 som domkapitlet reviderade i juni 2022 och en hjälp i arbetet med en ny FIN. FIN blir både ett identitetsdokument och ett styrdokument för framtiden. Domkapitlet har i juni 2022 reviderat och beslutat om en ny Vägledning för församlingsinstruktion 3.0.

Församlingsinstruktionen är församlingens övergripande styrdokument och ligger till grund för församlingens årliga mål, budget och verksamhetsplanering. Den utarbetas av kyrkoherden och kyrkorådet i församlingen/pastoratet i samråd med domkapitlet. Under hela framtagandet av församlingsinstruktionen finns stiftskansliet med i samverkan och stöd och hjälp när ni efterfrågar den.

Följ en gemensam form
Församlingsinstruktionen skrivs på ca 6 A4-sidor. 
För utfärdande av FIN i domkapitlet ska rubrikerna i Vägledning för församlingsinstruktion 3.0 följas. Mall för domkapitlets regler med mera finns att hämta på intranätet. Försättssidan ska innehålla uppgifter om kontrakt, pastoratets namn och församlingar/församlingens namn, datum och paragraf för kyrkofullmäktiges beslut samt kyrkoherdens godkännande. Under hela arbetets gång ska kontakt hållas med handläggare på stiftskansliet.
 

Rubrikerna i Vägledning för församlingsinstruktion 3.0:

1.       Kortfattad församlingspresentation och vision (max 1 sida)

2.       Omvärldsanalys

3.       Pastoralt program

4.       Prioriterade områden

5.       Barnkonsekvensanalys

6.       Näringsverksamhet

7.       Domkapitlets regler med mera

När är FIN färdig?
Ta tidigt kontakt med handläggare på stiftskansliet. Handläggaren finns som stöd under arbetets gång och läser gärna utkast till texten ett flertal gånger. När det närmar sig beslut i kyrkofullmäktige ska handläggare och föreläsare från domkapitlet läst den färdiga FIN innan och gett eventuella synpunkter. Därefter kan kyrkofullmäktige besluta och kyrkoherden godkänna. När det är gjort skickas FIN in till domkapitlet.

 

Församlingsbeskrivning och vision
Inled med en presentation
Inledande församlingspresentationen/pastoratspresentation är en kortfattad presentation som inleder församlingsinstruktionen. Denna presentation beskriver församlingen och dess omvärld i stora drag.

Församlingspresentationen kan till exempel innehålla församlingens historia, kyrkor och andra mötesplatser, fromhetstradition, antal kyrkotillhöriga samt församlingens karaktäristiska drag och det som är utmärkande för församlingens omvärld, till exempel demografiska fakta, det vill säga information om befolkningen, miljöbeskrivning, historia och den aktuella situationen i samhället samt eventuell framtidsspaning. Observera att inledande församlingspresentation/pastoratspresentation inte är detsamma som omvärldsanalys.

Visionen handlar om att skriva fram vad ni vill att församlingen ska vara. Hur vill ni att det ska se ut i församlingen/pastoratet om fyra år?

I kommande stycken får ni sedan se på vilka förutsättningar som finns och vad ni kommer att behöva prioritera för att nå till visionen. Försök att definiera en relativt kortfattad vision eller målbild som ska bära över tid. Fundera till exempel över vad ni vill vara och hur ni vill bli uppfattade. Som grund för reflektion kan följande inledning till andra avdelningen i KO användas:

”Svenska kyrkan framträder lokalt som en församling. Denna är den primära enheten inom kyrkan. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.
 Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.”

Omvärldsbeskrivning och analys
Församlingens liv och verksamhet behöver kontinuerligt utvärderas och uppdraget behöver formuleras på nytt. I detta arbete behöver kunskap om omvärlden lyftas in. En omvärldsanalys ger möjlighet till en sådan helhetssyn över församlingens sammanhang och hjälper er att formulera församlingens vision, prioritera och utveckla församlingens verksamhet.

Slutsatserna av omvärldsanalysen ska infogas i själva församlingsinstruktionen. De ska även prägla innehållet i hela FIN; det pastorala programmet, församlingen som flerspråkig kyrka och andra områden som församlingen väljer att fokusera på exempelvis idealitet, kommunikation, miljöarbete och dylikt.

Fördel med ett grundligt arbete med omvärldsanalysen är att den kommer att vara till nytta som aktuellt underlag även för andra vägval som församlingen eller pastoratet behöver stöd för, till exempel i processen med lokalförsörjningsplan, i budgetarbete och verksamhetsplanering. Omvärldsanalysen innehåller en kartläggning, analys och slutsatser.

Här hittar du ett mer omfattande stöd för omvärldsanalys.

Pastoralt program
Efter församlingspresentation, vision, och omvärldsanalys handlar det om att beskriva hur ni vill komma framåt. Hur ska församlingen arbeta övergripande med den grundläggande uppgiften under de kommande fyra åren med utgångspunkt i vision och analys?

I KO 57 Kap. 5§ står det att församlingsinstruktionen ska innehålla ett pastoralt program för församlingens grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.

Uppgiften behöver kontinuerligt tolkas och förstås i relation till det samhälle som kyrkan är en del av. Det kräver en fortgående reflektion över hur evangeliet gestaltas och förmedlas. Beskrivningen av hur församlingen tänker om detta blir en bild av församlingens identitet. Man kan också ställa frågan: Vad säger församlingens prioriteringar om identiteten. Eller enklare uttryckt: Varför ska vi göra det vi gör?

De fyra aspekterna gudstjänst, undervisning, diakoni och mission behöver inte utgöra disposition för det pastorala programmet. Detta kan disponeras på olika sätt, exempelvis efter de grundläggande värden eller intentioner som församlingen vill att verksamheten ska genomsyras av. Men de fyra aspekterna skall ändå tydligt belysas som genom ett prisma i det pastorala programmet.

I en gemensam församlingsinstruktion ska, utöver vad som sagts ovan, de ingående församlingarna i ett pastorat även redovisa hur ansvaret för den grundläggande uppgiften är fördelat mellan pastorat och församlingar. Här ska också redovisas hur de inrättade prästtjänsterna i huvudsak disponeras.

För ett mer omfattande stöd med samtalsfrågor att reflektera över finns här tematiska frågeställningar till inspiration.

Tre prioriterade områden
Församlingen behöver ständigt pröva sitt arbetssätt och reflektera över kyrkans uppdrag i den tid och värld vi lever i. FIN är en programförklaring och utgångspunkt för andra kortsiktigare måldokument och budget. Den anger alltså inte bara identitet och utan också riktning för församlingens liv och arbete.

Domkapitlet vill understryka vikten av att FIN beskriver församlingens färdriktning. Därför efterfrågas i slutet av det pastorala programmet tre prioriterade områden för församlingslivet som ligger till grund för det strategiska arbetet. Dessa områden ska röra sig inom kyrkans grundläggande uppdrag och således inte inom fälten förvaltning/fastigheter. De prioriterade områdena kan också bli god hjälp för församlingens planering och för stiftets dialog med församlingen genom exempelvis visitationer eller fortbildningar.

För varje prioriterat område skrivs en rubrik följt av några sammanfattande meningar som beskriver området. Vart vill ni, varför och hur ska ni ta er dit. Beskrivningen får sammanlagt inte överstiga en halv A-4-sida.

Barnkonsekvensanalys
I kristen tro intar barnen en särställning och de behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet. För vidare stöd i barnkonsekvensanalys (BKA) se länk.

KO föreskriver att det pastorala programmet ska innehålla barnets perspektiv utifrån en barnkonsekvensanalys. Domkapitlet önskar här inte en redogörelse för hur analysen gått till. Viktigare är dess resultat. Barns och ungas perspektiv och levnadsförhållanden kan med fördel beaktas redan i omvärldsbeskrivningen/-analysen, särskilt vad gäller barn och unga i utsatta livssituationer. Det pastorala programmet kan fortlöpande nämna barnperspektivet eller mynna ut i några punkter där barnkonsekvensanalysen gett nedslag i församlingens inriktning. Men i den färdiga FIN ska BKA även beskrivas under en särskild rubrik.

Här finns ett mer omfattande stöd för BKA.

Näringsverksamhet
Om pastoratet/församlingen bedriver någon form av näringsverksamhet ska det i FIN beskrivas hur den relaterar till den grundläggande uppgiften. I KO står att församlingen får bedriva näringsverksamhet om den har naturlig anknytning till församlingens grundläggande uppgift. 

Med naturlig anknytning menas att det ska finnas ett samband mellan näringsverksamheten och församlingens grundläggande uppgift. Sambandet kan bestå i antingen att verksamheten i sig är ett utflöde av församlingens grundläggande uppgift eller att verksamheten skapar bättre förutsättningar för församlingen att kunna utföra den grundläggande uppgiften.

Med näringsverksamhet menas vanligtvis en verksamhet som är varaktig och yrkesmässig och som har ett förvärvssyfte. Det behöver dock inte finnas ett vinstsyfte för att det ska vara fråga om näringsverksamhet. För en församling bör det vara fråga om verksamhet som antingen är självfinansierad eller som tillför finansiering till församlingens övriga verksamhet och som alltså inte kyrkoavgiften, gåvor eller liknande svarar för.

Domkapitlets regler med mera
Här skrivs de regler domkapitlet utfärdar samt några andra delar KO föreskriver att FIN ska innehålla. Till den färdiga FIN ska domkapitlets regler med mera läggas som en bilaga i den mall som finns här (mallen är under framtagande, kontakta handläggare för mer information).

Observera att samråd ska ha skett med stiftets handläggare innan FIN godkänns av kyrkofullmäktige. 

1. Minsta antalet huvudgudstjänster med nattvard under ett år
Domkapitlet får besluta om det minsta antal huvudgudstjänster med nattvard som ska firas i varje församling under ett kyrkoår (KO 17:5).

2. Huvudgudstjänster i församlingar i pastorat
För församlingar i pastorat gäller enligt KO 17:3 att en huvudgudstjänst ska firas i pastoratet varje sön-­ och helgdag. ”För ett pastorat ska domkapitlet i församlingsinstruktionen besluta vad som ska gälla beträffande huvudgudstjänster i församlingarna.”

Domkapitlets bedömning är att normalt bör en huvudgudstjänst firas varje sön- och helgdag i varje församling i pastoratet. Men om pastoratet har en genomtänkt motivering för en annan struktur i pastoratets gudstjänstliv kan domkapitlet medge avsteg från huvudprincipen. Skriv gärna om detta i det pastorala programmet i samband med redovisningen av fördelning av ansvaret för den grundläggande uppgiften i pastoratet. Pastoratet anger också här sitt behov av antal sammanlysningar av huvudgudstjänster per år.

Domkapitlet kan efter anhållan medge avvikelser från regeln i FIN vid enstaka tillfällen.

3. Ekumeniska huvudgudstjänster
Domkapitlet ska ge tillstånd för firande av huvudgudstjänst tillsammans med församling/ar i annat kristet trossamfund. Bestämmelse för detta finns i KO 17:7. För att förenkla besluten om ekumenisk huvudgudstjänst firas regelmässigt skrivs en regel i FIN.

4. Kompetensnivå på kyrkomusikertjänsten
Domkapitlet får besluta om den obligatoriska kyrkomusikern i varje pastorat/församling ska vara kantor, organist eller försteorganist (KO 34:2). De tre nivåerna är en nyhet i KO 2018. Beslutet sker genom FIN:s utfärdande. Pastoratet/församlingen ska behörighetspröva sökande (KO 34:15) vid tillsättning. Om pastoratet/församlingen inte får behöriga sökande vid utlysning kan domkapitlet ge dispens.

5. Konfirmandundervisning
Domkapitlet får utfärda bestämmelser för den dopundervisning som ska föregå konfirmationsgudstjänst (KO 22:5).

6. Ekumeniska avtal
I den utsträckning som församlingen ingått ekumeniska samverkansavtal ska de godkännas av domkapitlet och anges i FIN.

7. Prästtjänster
a. Antal präster i församling som inte ingår i pastorat
Här anges antal prästtjänster i församlingen.

b. Redogörelse för prästtjänsters disponering i pastorat
KO föreskriver att i FIN ska redovisas hur befattningar som präst i pastorat i huvudsak disponeras. Antalet prästtjänster per församling i pastorat anges. Prästtjänster som är inrättade för övergripande ansvar för exempelvis konfirmandarbetet (i hela pastoratet), skolkyrka eller sjukhuskyrka anges också.

 8. Övriga tjänster
Här redovisas antal diakontjänster.

9. Kyrkor i församlingen/pastoratet
Här redovisas samtliga kyrkor, kapell och gudstjänstlokaler i församlingen/pastoratet.

10. Kyrkornas nyttjande
När det finns flera kyrkor i en församling ska redovisas hur dessa i huvudsak används (Ny bestämmelse 2018, KO 57:5). Domkapitlet önskar uppgift om antalet gudstjänster per vecka i genomsnitt. Varannan vecka anges exempelvis med 0,5.

11. Den språkliga mångfalden
I FIN ska behandlas de andra språk än svenska som behöver användas för att församlingen ska kunna fullgöra sin grundläggande uppgift. Det handlar om exempelvis själavård och kyrkliga handlingar på teckenspråk, minoritetsspråken eller andra språk. Det kan också handla om en församling med en mångfald språk bland medlemmar/aktiva. Här skrivs en kort redogörelse. Ämnet kan också utvecklas i det pastorala programmet.

12. Handlingsplan för dop- och konfirmationsarbete

De reviderade riktlinjerna för Svenska kyrkans konfirmandarbete anger att pastoratet/församlingen ska utarbeta en handlingsplan för konfirmandarbetet. I den redogör pastoratet/församlingen för hur de avser att leva upp till uppgiften. När det gäller doparbetet finns inga sådana gemensamma riktlinjer men handlingsplanen är ett hjälpmedel för att målsättningen ska omsättas i goda strukturer. Stiftskansliet bistår gärna med stöd genom handlingsplansverkstad för dop- och konfirmationsarbete. 

13. Riktlinjer för begravningsverksamhet

Varje begravningshuvudman ska upprätta riktlinjer för begravningsverksamheten. Riktlinjerna ska beslutas av kyrkofullmäktige efter beredning av kyrkorådet och gäller tills de ändras. Riktlinjerna ska skickas till stiftet för kännedom. (KO 2 kap §6a)