Foto: GettyImages

Gemensamt arbetssätt

Vi hjälper er att genomföra arbetet enligt gemensamt fastställda processer och rutiner. Ni har också möjlighet att själva använda det gemensamma arbetssättet som stöd i er egen fastighetsförvaltning.

Hur går arbetssättet till?

Processen är en påbyggnad av Gemensamt administrativt stöd (GAS) som har tagit fram stödprocesser för ekonomiadministration, personalfrågor och IT-frågor på nationell nivå inom Svenska Kyrkan. 

Inom arbetssättet ”Hantera fastigheter” finns fem delar, nämligen: lokalförsörjning, administrativ teknisk förvaltning, fastighetsekonomisk förvaltning, projekt och upphandling samt operativ teknisk förvaltning. 

Inom varje del finns flera delprocesser som redogör för de olika aktiviteter, roller och ansvar som tillsammans med tillhörande rutinbeskrivning utgör det framtagna arbetssättet. Hela arbetssättet beskrivs mer utförligt i tio dokument. 

Systemstöd ​​ INCIT Xpand används som systemstöd. INCIT Xpand ger möjligheten för församlingen eller pastoratet att lagra all data och dokumentation kring sina fastigheter på ett ställe, och systemet kan användas både på egen hand av enheten (mot en licenskostnad) eller vid köp av Göteborgs stifts tjänster för administrativ fastighetsförvaltning. Läs mer om INCIT Xpand.​

Modellen HUKI beskriver roller 

Ansvarsmodellen HUKI är en del av arbetssättet. Förkortningen står för Huvudansvar, Utförare, Konsulteras och Informeras. Innebörden av de olika ansvaren beskrivs nedan. En fördjupad beskrivning finner du i de tio dokumenten som beskriver hela arbetssättet, på sidan "Dokumentation".

Huvudansvar

 • Ansvarar för processens framdrift och beslutsfattande om att gå vidare eller stanna
 • Det finns bara en huvudansvarig per aktivitet eller beslut
 • Huvudansvarig ska alltid följa delegationsordning ​

Utförare

 • Utför aktiviteten
 • Kan vara flera utförare per aktivitet, därav beskrivs innebörden av respektive rolls åtaganden i en rutinbeskrivning.

Konsulteras

 • Har åsikt, kunskap, mandat som är eftersökt
 • Konsulteras alltid innan beslut fattas eller aktivitet färdigställs
 • Kan vara flera konsulterande per aktivitet

Informeras

 • Ska i efterhand få tillgång till information om beslut eller resultat
 • Kan vara flera informerade per aktivitet
 • Envägskommunikation

Incit Xpand - systemstöd

INCIT Xpand används som systemstöd inom Gemensamt stöd (GS) fastigheter.