Köp från utlandet - Frågor & svar

Här finns exempel på frågor kring momsdeklaration som ofta uppstår i samband med inköp från eller i utlandet.

Mer information och uppdateringar om skatt och moms finns på www.skatteverket.se

Aktuell information och regler gällande importdeklaration vid köp från land utanför EU finns på www.tullverket.se

Är nedladdning av noter en tjänst eller vara och vilken momssats gäller?

Noter är exempel på när ett inköp kan vara antingen en vara eller en tjänst beroende på hur leveransen har skett.

Som tjänst: Noter som levereras digitalt, nerladdade filer, betraktas som inköp av tjänst och ska alltid redovisas i momsdeklaration i Sverige vid köp från utlandet. Tjänster ska alltid redovisas från första kronan oavsett vilket land de är inköpta i. För tjänster gäller alltså inte 90 000 kr-gränsen.

Inköp av noter som levereras digitalt behandlas som en tjänst med 6 % moms fr.o.m. 1 juli 2019 (tidigare var skattesatsen 25 %).

Som vara: Om noterna levereras i brev eller paket betraktas de istället som en vara.

  • För enheter som är momsregistrerade för momspliktig verksamhet, ska varor redovisas i deklaration från första kronan.
  • För en enhet som inte är momsregistrerad sedan tidigare, ska redovisning göras om enhetens totala inköp av momspliktiga varor från andra EU-länder under året överstigit 90 000 kr.

Vad gäller för licenser och digitala prenumerationer? 

Exempelvis Facebook är registrerade i Irland, det vill säga annat EU-land. Prenumerationen räknas som en tjänst och ska därför alltid deklareras, oavsett om enheten är momsregistrerad eller inte. Notera att samma situation gäller för till exempel Adobe och SurveyMonkey. Titta på fakturan för att avgöra från vilket land företaget fakturerar. 

Hur sker beskattning av en resa?

Resa är en tjänst och ska därför beskattas i det land där den anses ha omsatts.

Hotell, persontransport och restaurangbesök är exempel på tjänster som anses vara omsatta i landet där de utförts och ska därför inte tas med i enhetens deklaration i Sverige.

Utbildning, guidning och konferens anses däremot omsättas i köparens land och församlingen ska därför deklarera och beskattas för köpet i Sverige.

Vid köp av ett paket med t ex hotell och konferens eller busstur och guidning, ska kostnaderna särskiljas om det går. Se även www.skatteverket.se.

När gäller 90 000 kr-gränsen (den s k förvärvströskeln) för varor?

Om en enhet bara är momsregistrerad för inköp av tjänster från utlandet, så påverkar det inte möjligheten att tillämpa gränsen för inköp av varor från andra EU-länder.

Om köparen i det fallet däremot åberopar sitt registreringsnummer för moms när man gör varuinköpet, menar Skatteverket att 90 000 kr-gränsen inte längre gäller, utan att köparen har begärt att bli beskattad för inköpet. Skatteverket ska då besluta att beloppsgränsen på 90 000 kr inte ska tillämpas (2 a kap. 4 § ML).   

Om köparen av misstag åberopat sitt VAT-nummer vid varuinköpet eller om säljaren bara utgår från att köparen vill åberopa sitt VAT-nummer och låter bli att debitera moms bara på den grunden att köparen har ett VAT-nummer i Sverige, får man fortfarande använda sig av förvärvströskeln om man kontaktar säljaren, skriftligt, och påpekar felaktigheten samt ber denne rätta fakturan genom att debitera säljarlandets moms på fakturan.

Vad gäller för inköp från/i utlandet med användning av privata kort eller företagskort utställda på privatpersoner (som har betalningsansvaret)?

Utgångspunkten är att köp gjorda med privata kort inte kan ses som arbetsgivarens inköp, men i vissa fall godtar ändå Skatteverket att det kan ses som arbetsgivarens inköp, när en anställd gör ett utlägg för arbetsgivarens räkning med privat kort. Se nedan Skatteverkets skrivning i "Vägledning för mervärdesskatt 2019":

“Det förekommer att arbetsgivare betalar ut kostnadsersättningar till anställda som haft kostnader för att fullgöra sina arbetsuppgifter. Även om det i den anställdes kostnader skulle ingå betald mervärdesskatt har inte arbetsgivaren rätt till avdrag för ingående skatt med anledning av utbetald kostnadsersättning. Detta eftersom den anställde inte är skattskyldig för mervärdesskatt och alltså inte ska ta ut någon mervärdesskatt i sitt krav till arbetsgivaren.

För att det ska vara fråga om ett utlägg ska i normalfallet någon annan vara betalningsskyldig gentemot tredje man än den som betalat fakturan. Enligt Skatteverkets uppfattning kan det dock i vissa situationer godtas att en anställd gör ett utlägg för arbetsgivarens räkning även om den anställde har betalningsansvaret.

Det gäller om det kan anses naturligt att arbetsgivaren står för inköpet. Då kan den ersättning som den anställde får från arbetsgivaren anses vara en ersättning för ett utlägg för arbetsgivarens räkning i stället för en kostnadsersättning. Exempel på inköp som det kan anses naturligt att den anställde gör i eget namn är inköp som avser facklitteratur, kost, logi och representation eller drivmedel till en personbil som används i tjänsten.

Den skattskyldige arbetsgivaren kan i sådana fall ha avdragsrätt för den ingående skatten hänförliga till inköpen. Arbetsgivaren måste dock alltid kunna visa att det är fråga om en anställds utlägg för arbetsgivarens räkning. Det krävs att den anställde i nära anslutning till utlägget återfår utlägget mot uppvisande av faktura, kvitto eller liknande handling. Kvittot eller handlingen måste uppfylla kraven i 11 kap. ML med undantag för att den anställdes namn kan stå på underlaget i stället för arbetsgivarens namn.”  

Är en orgel fast egendom och vad gäller i fråga om moms för reparationstjänst (utländsk) av orgel?

När en orgel är inmonterad i kyrkan och inte enkelt kan flyttas måste den ses som del av fastigheten. Det betyder att om någon utför en tjänst, till exempel en reparationstjänst, på orgeln, så är tjänsten omsatt i Sverige, när orgeln finns här i landet.

Om tjänsten köps in från en utländsk reparatör som inte har någon momsregistrering i Sverige, så kommer enheten att få en faktura utan moms, men ska förvärvsbeskattas för inköpet. Observera dock att när det gäller den här typen av tjänster så gäller bara den omvända beskattningen om enheten redan är momsregistrerad för andra transaktioner. Den köpare som inte har någon momsregistrering kan inte ta över en skyldighet att beskatta för fastighetstjänster. I det fallet måste den utländske reparatören registrera sig för moms här i landet.